Print

Affald og genanvendelse

Krav

Et krav vedrørende affald og genanvendelse betyder, at din virksomhed skal håndtere sit affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Det indebærer, at affaldet skal behandles på et godkendt anlæg, som kan behandle det på betryggende vis. Det kan også indebære, at affaldet skal sorteres, så mest muligt kan nyttiggøres — herunder genanvendes.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om håndtering af affald på en miljømæssig forsvarlig måde ved at overholde de danske miljøregler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Affald og genanvendelse

Virksomheden sikrer, at:

  • Affald, herunder genanvendeligt affald, er sorteret efter de danske miljømyndigheders regler og bliver nyttiggjort eller bortskaffet til godkendte modtageanlæg.
  • Farligt affald er mærket, opbevaret og håndteret efter myndighedernes anvisning til miljøgodkendte modtageanlæg.

Virksomheden er bekendt med og respekterer kravene til sortering og håndtering, herunder genanvendelse af affald, som de kommer til udtryk i dansk lovgivning i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 med tilhørende bekendtgørelser.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald, EU direktiv 2006/66/EF om batterier, EU direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Transportforordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab samt Basel-konventionen om grænseoverskridende transport af affald.

Virksomhedens håndtering af affald bliver kontrolleret af de lokale miljømyndigheder. Hvis virksomheden overtræder de danske regler for affald, herunder genanvendeligt affald, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpede tilfælde med fængsel i op til to år.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for affald.

Danske regler
I Danmark har vi et veludbygget regelsæt og systemer, der styrer og sikrer kontrollen med virksomhedernes håndtering af affald. Der findes bl.a. en lang række krav til, hvordan virksomhederne skal håndtere deres affald. Det vil sige, hvordan affaldet skal sorteres, og hvilke anlæg der kan modtage affaldet til bortskaffelse eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse.

Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse - Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 966 af 23/06/2017) indeholder i kapitel 6 regler om affald. Heraf fremgår det, at det er kommunen, der er ansvarlig for det affald, der bliver produceret i kommunen, uanset om der er tale om affald fra husholdninger eller erhverv. For kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse er dog ikke omfattet af kommunens ansvar.

Virksomhederne skal kildesortere det af deres erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse og sikre, at det forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Kommunerne skal anvise affald, som ikke er kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse (fx forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet affald samt husholdningernes affald til materialenyttiggørelse) på et godkendt anlæg. Det er kommunerne, der inden for rammerne af Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1309 af 18. december 2012) og en række bekendtgørelser for specifikke affaldstyper, klassificerer affaldet, dvs. afgør om affaldet fx er farligt affald, affald til materialenyttiggørelse, forbrændingsegnet affald eller deponeringsegnet affald.

Hvis du vil vide mere om din kommunes krav til sortering af affald, kan du kontakte kommunen og få tilsendt deres regulativ for erhvervsaffald.

Farligt affald
I Danmark har vi en række regler for opbevaring, mærkning og behandling af farligt affald.

Kommunerne kan vælge, om de vil etablere en indsamlings- eller en anvisningsordning for farligt forbrændings- og deponeringsegnet affald fra virksomheder. Det farlige affald til materialenyttiggørelse skal virksomhederne selv sørge for bliver indsamlet. Affaldet behandles som hovedregel ved forbrænding i et særligt forbrændingsanlæg, men noget farligt affald genanvendes og en mindre del deponeres på særligt kontrollerede modtageanlæg. Alle modtageanlæg for farligt affald skal have en særlig godkendelse, som omfatter specifikke krav til den videre behandling af affaldet.

EU-regulering
I Danmark er der et tæt samspil mellem EU-regulering og national regulering på affaldsområdet. EU-reguleringen skitserer de overordnede rammer og principper, men selve organiseringen og lovgivningen på affaldsområdet er en opgave for de nationale myndigheder.

Den centrale EU-lovgivning på området er:

  • Direktivet om affald og om ophævelse af visse direktiver af 19. november 2008 (2008/98/EF)
  • Forordningen om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab (Transportforordningen - nr. 1013/2006 af 14. juni 2006)

Derudover findes der en række direktiver, som regulerer de specielle affaldstyper.

Transport af affald
Når din virksomhed modtager krav vedrørende affald, kan der blive henvist til Basel-konventionen om grænseoverskridende transport af affald. Danmark har ratificeret konventionen, og dansk lov er i overensstemmelse med dens indhold.

I Danmark reguleres eksport af affald af regler i EU's transportforordning om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab (nr. 1013/2006) samt af supplerende danske regler, som er fastsat i bekendtgørelse om overførsel af affald (BEK nr. 132 af 6/2/2014).

Transportforordningen skelner mellem 1) grænseoverskridende transport af affald mellem medlemsstaterne og 2) transport mellem medlemsstaterne og lande uden for EU. Desuden skelner reglerne mellem, om affaldet eksporteres til "bortskaffelse" (fx deponering eller afbrænding uden energiudnyttelse) eller til "nyttiggørelse" (fx til genanvendelse).

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.