Print

Ambitionsniveau for ansvarlig leverandørstyring

Her får I hjælp til at fastlægge ambitionsniveauet for arbejdet med ansvarlig leverandørstyring og tjekke, om I har orden i eget hus.

Fastlæg mål for indsatsen

I bør først beslutte, hvad I vil opnå med ansvarlig leverandørstyring

Mange virksomheder går i gang med at arbejde med ansvarlig leverandørstyring, fordi deres kunder efterspørger dokumentation for, leverandørernes CSR-forhold. Andre gør det, i kølvandet på mediesager om kritisable CSR-forhold hos leverandører. En tredje grund kan være at sikre og forbedre produktkvaliteten og skabe tættere leverandørrelationer.

Når I skal fastlægge målene for jeres arbejde med ansvarlig leverandørstyring, bør I tage udgangspunkt i de internationale forventninger til jeres indsats. I dag forventes alle virksomheder – store som små – at tage ansvar for at undgå og håndtere risici og negativ indflydelse på CSR-principper uanset hvor i leverandørkæden den forekommer. Forventningerne til jeres indsats afhænger naturligvis af, hvad det er for et risikobillede, I står over for samt jeres størrelse, sektor, ejerskabsforhold mv.

Jeres primære mål for indsatsen bør derfor være at kunne dokumentere, at I har effektive systemer til at undgå og håndtere risici og negativ indflydelse på CSR-principper hos jeres leverandører. Dermed bidrager jeres leverandørstyring til at sikre, at leverandørernes CSR-forhold ikke skader jeres omdømme, påvirker forsyningssikkerheden eller forringer kvaliteten af jeres produkter. Det vil give kunder, investorer og andre interessenter en sikkerhed for, at der ikke opstår uforudsete problemer.

Derudover kan I have som mål, at ansvarlig leverandørstyring skal bidrage til at styrke jeres forretning. I kan knytte jeres leverandører tættere til virksomheden ved at samarbejde om at forbedre CSR-forholdene. Samarbejdet kan medvirke til at reducere jeres produktionsomkostninger og udvikle mere bæredygtige produkter og dermed give jer nye markedsmuligheder. Jeres indsats kan desuden bruges aktivt i brandingen af jeres virksomhed. Det kan bidrage til at styrke jeres markedsposition og udvikle jeres kunderelationer – og til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Læs mere om Gevinster ved ansvarlig leverandørstyring.

Afsæt ressourcer til arbejdet

I bør dernæst beslutte, hvor mange ressourcer I kan afsætte til arbejdet.

Ansvarlig leverandørstyring kræver både tid og penge. Når I ved, hvad I vil opnå, skal I derfor beslutte, hvor mange ressourcer I vil afsætte til indsatsen. Det har bl.a. betydning for, hvor mange leverandører, I kan evaluere nærmere, og hvor mange leverandører I kan indgå et tættere samarbejde med. I skal forvente at afsætte flere ressourcer, hvis I ønsker at bidrage aktivt til at forbedre leverandørernes CSR-forhold fx gennem kompetenceudvikling.

I kan tage med i jeres overvejelser, at jo flere ressourcer, I bruger på at forebygge risici i leverandørkæden, desto færre ressourcer skal I bruge på at håndtere problematiske forhold. Desuden skal ressourcer investeret i samarbejde med leverandører afvejes mod gevinster ved at få en tættere relation til leverandører.

Opstil succeskriterier
Hav orden i eget hus

I skal have orden i eget hus og sikre, at jeres indkøbspraksis ikke modarbejder jeres mål med ansvarlig leverandørstyring.

Ansvarlig leverandørstyring er en del af jeres samlede CSR-arbejde. Det betyder, at I selv bør leve op til de krav, I stiller til jeres leverandørers samfundsansvar. Når I fastlægger ambitionsniveauet for leverandørstyringen er det derfor vigtigt, at I laver et realitetstjek i forhold til jeres egne CSR-forhold og jeres egen CSR-indsats.

Under Orden i eget hus kan I læse om de internationalt anerkendte CSR-principper, som I forventes efterleve. Under Værktøjer kan I læse om værktøjer, der kan støtte jeres interne CSR-arbejde i virksomheden. Her finder I bl.a. Global Compact Self Assessment tool, der kan bruges til at vurdere jeres indsats og resultater målt mod the Global Compacts 10 principper, samt en EU guide om menneskerettighederne, der kan støtte jer i at etablere politikker og processer til at identificere, forebygge, afbøde og stå til regnskab for negativ indflydelse på menneskerettighederne.

Det er desuden en afgørende forudsætning, at jeres indkøbspraksis ikke modarbejder jeres mål med ansvarlig leverandørstyring. Det betyder, at I bør sikre, at jeres indkøbspraksis ikke er skyld i negativ indflydelse på CSR-principperne hos jeres leverandører. I bør derfor overveje jeres krav til leveringstid og pris samt jeres ordrevolumen i forhold til leverandørernes produktionskapacitet. Især i brancher, der opererer med høj- og lavsæsoner, er der ofte en stor forekomst af overarbejde i højsæsonerne og arbejdsløshed i lavsæsonerne. I bør derfor om muligt bestille leverancer hos leverandørerne i god tid og sprede jeres ordrer jævnt ud over året. 
 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.