Print

Arbejdsforhold - inkl. ulykker

Krav

Et krav om sunde og sikre arbejdsforhold betyder bl.a., at virksomhedens indretning og arbejdsprocesser skal være tilrettelagt, så arbejdet ikke medfører en forringelse af medarbejdernes fysiske eller psykiske tilstand. Kravet om sunde og sikre arbejdsforhold er tæt knyttet til virksomhedens arbejde for at undgå ulykker.

For den del af din virksomheds produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om arbejdsforhold - herunder ulykker - ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Arbejdsforhold - inkl. ulykker

Virksomheden sikrer, at:

Produktionen i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet på virksomheden foregår under hensyntagen til bl.a. følgende forebyggelsesprincipper:

  • Risici bekæmpes ved kilden.
  • Arbejdet tilpasses så vidt muligt den enkelte medarbejder, hvad angår bl.a. udformningen af arbejdspladsen og valg af arbejdsudstyr samt arbejds- og produktionsmetoder.
  • Monotont arbejde og ensidigt belastende arbejde (EBA) begrænses, så helbredspåvirkningen af et sådant arbejde mindskes.
  • Der anvendes ikke konstruktioner og arbejdsmetoder, som kan udgøre en væsentlig fare for medarbejderne ved arbejdets udførelse.

Virksomheden udarbejder løbende skriftlige vurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i arbejdspladsvurderingen, ligesom virksomhedens ansatte inddrages i processen.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om sunde og sikre arbejdsforhold, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer samt i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet, EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, ILO konvention nr. 155 af 22. juni 1981 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ILO konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde, ILO konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om minimumsalder.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for arbejdsforhold - inkl. ulykker.

Danske regler om arbejdsforhold - herunder ulykker
I Danmark er arbejdsmiljøet reguleret i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084). Ifølge arbejdsmiljøloven skal danske arbejdsgivere til enhver tid sikre, at produktionen kan foregå uden at belaste arbejdsmiljøet, og at der ikke er risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdsforholdene skal løbende forbedres, så de svarer til den teknologiske og sociale udvikling i samfundet.

Desuden gælder der særlige regler for unge under 18 år. Disse fremgår af Bekendtgørelse om unges arbejde (bkg 2005 239).

De danske regler bygger bl.a. på:

  • EU direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (89/391/EØF)
  • EU direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF)
  • EU direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Arbejdspladsvurdering (APV)
For virksomheder med ansatte er arbejdet med at sikre sunde og velordnede arbejdsforhold en del af den lovpligtige vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen - i daglig tale kaldet arbejdspladsvurdering (APV). APV er en procedure i virksomheden, hvor virksomheden skal registrere, vurdere, prioritere og følge op på virksomhedens arbejdsmiljø. Virksomheden har pligt til at udføre APV'en, og den skal være tilgængelig for alle i virksomheden.

Arbejdsgiverens ansvar
I Danmark er der klare regler for en arbejdsgivers ansvar i forbindelse med ulykker på arbejdspladsen. Disse fremgår bl.a. af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse (BEK nr 1234 af 29/10/2018). Bekendtgørelsen angiver, at alt arbejde skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal fx sørge for, at de ansatte oplyses om eventuelle arbejdsrelaterede ulykkes- og sygdomsrisici, inden arbejdet påbegyndes.

Bekendtgørelsen dikterer også, at brugen af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Et teknisk hjælpemiddel skal være egnet til - eller tilpasset - den specifikke arbejdsopgave. Det gælder desuden, at et teknisk hjælpemiddel kun må bruges til de arbejdsfunktioner, det er beregnet til ifølge leverandørens anvisninger.

Særligt vedrørende unge under 18 år
Bekendtgørelsen om unges arbejde (bkg 2005 239) dikterer, at når man beskæftiger unge, som er under 18 år, skal man vælge arbejdsopgaver og tilrettelægge arbejdet med omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsgiveren skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger på baggrund af en vurdering af de risici, arbejdet medfører for de unge. Arbejdsgiveren skal især tage hensyn til de særlige risici, der skyldes de unges manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at de endnu ikke er fuldt udviklede. Der skal endvidere tages hensyn til de fysiske, biologiske, kemiske og psykiske påvirkninger, som de unge kan blive udsat for — både på kort og på lang sigt. For unge under 15 år gælder særlige skærpede regler.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører EU's direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Internationale regler om sunde og sikre arbejdsforhold
Hvis din virksomhed modtager krav vedrørende de ansattes arbejdsforhold, vil der ofte blive henvist til ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Endvidere kan der optræde henvisninger til ILO konvention nr. 138 om minimumsalder og ILO konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde. Alle disse konventioner er ratificeret af Danmark, og dansk lov er i overensstemmelse med deres indhold.

ILO konvention nr. 155 er fra 1981 og handler om mindstekrav for arbejdsmæssig sikkerhed og sundhed, dvs. alt hvad der fysisk og psykisk påvirker sundheden, og som er knyttet til sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen. Konventionen dækker sikkerheds- og sundhedsforhold på arbejdspladsen på tværs af sektorer.

I konventionen står der, at arbejdsgivere skal sørge for, at arbejdssteder, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Arbejdsgiveren skal sikre passende beskyttelsesforanstaltninger og oplæring for derved at minimere risikoen for ulykker og sundhedsfarer. Desuden skal arbejdsgivere være særligt opmærksomme på håndteringen af farlige stoffer og førstehjælpsudstyr.

Derudover indeholder konventionen bestemmelser om det generelle sikkerhedsarbejde på arbejdspladsen, herunder sikkerhedsrepræsentanternes adgang til information og retten til at forlade arbejdsstedet ved en alvorlig og umiddelbar fare.

ILO konventionerne nr. 138 og nr. 182 fastslår, at unge under 18 ikke må udføre farligt arbejde. Det er op til staterne at definere — under visse begrænsninger — hvad der er farligt arbejde.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.