Print

Arbejdstid og hvile

Krav

De internationale regler om arbejdstid og hvile dikterer bl.a., at en virksomheds ansatte maksimalt må arbejde 48 timer om ugen og har krav på mindst én ugentlig fridag. Derudover skal overarbejde være begrænset til 10 timer om ugen pr. medarbejder.

Generelt gælder det, at hvis din virksomhed overholder de danske regler om arbejdstid og hvile, overholder I også de gældende internationale regler. For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om arbejdstid og hvile ved at overholde de danske regler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Arbejdstid og hvile

Virksomheden sikrer, at:

  • Den maksimale ugentlige arbejdstid er på gennemsnitligt 48 timer inkl. overarbejde.
  • Den ansatte får mindst 11 timers hvile pr. døgn.
  • Der mindst er et hviledøgn pr. uge.
  • Den ansatte har ret til en pause, hvor arbejdspladsen kan forlades, hvis arbejdsdagen er længere end 6 timer.
  • Natarbejdere ikke arbejder mere end gennemsnitligt 8 timer pr. døgn.
  • Natarbejdere tilbydes regelmæssig lægeundersøgelse, og at natarbejdere tilbydes andet arbejde snarest muligt, hvis deres sundhed belastes af natarbejdet.
  • Den ansatte har ret til mindst 4 ugers betalt ferie.

Virksomheden er bekendt med og respekterer de ansattes rettigheder med hensyn til arbejdstid, hvile og ferie, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 og i Bekendtgørelse om lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, bekendtgørelse nr. 896 af 24. oktober 2004.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU's arbejdstidsdirektiv 2003/88/EF af 4. november 2003, EU's arbejdstidsdirektiv 2003/88/EF af 4. november 2003, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 14 af 17. november 1921 om ugentlig hviledag samt ILO konvention nr. 106 af 26. juni 1957 om ugentlig fritid i handel og kontor.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder den danske lovgivning på området. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive straffet med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for arbejdstid og hvile.

Danske regler for arbejdstid og hvile
I Danmark er arbejdstid og hvile typisk aftalt mellem arbejdsmarkedets parter eller mellem ledelsen og medarbejderne på den enkelte virksomhed. Der er derfor en forholdsvis begrænset lovgivning på området.

Arbejdstid og hvile er i dansk lovgivning dækket af Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084).

Da bestemmelser om arbejdstid og hvile typisk er dækket af overenskomster, bør jeres virksomhed selv undersøge, hvilken overenskomst der gælder for jeres ansatte. Aftalen om overenskomsten kan med fordel skrives ind i erklæringen.

Maksimal arbejdstid og hvileperioder
Arbejdsmiljøloven foreskriver, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Endvidere fastsætter EU's arbejdstidsdirektiv, der som nævnt er gennemført i dansk lov, at arbejdstiden ikke må overstige 48 timer om ugen inkl. overarbejde.

Der er undtagelser
Reglerne om en hvileperiode gælder ikke for virksomheder med holdskifte, hvor man ikke kan afholde den daglige eller ugentlige hviletid mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds arbejde. I sådanne tilfælde kan hviletiden nedsættes fra 11 timer til 8 timer.

EU’s arbejdstidsdirektiv rummer endvidere visse undtagelser for særlige grupper på arbejdsmarkedet, fx arbejdstagere tilknyttet bestemte trossamfund, arbejdende familiemedlemmer, personale med ledelsesfunktioner samt personer, der varetager vagt-, overvågnings- og døgnvagtaktiviteter, hvor de skal beskytte goder og personer.

Endelig gælder der særlige hviletidsbestemmelser for landbrug, fiskeri og transporterhverv (både i dansk og international lovgivning). Hvis virksomheden opererer inden for disse erhverv, bør den orientere sig om de gældende bestemmelser.

Et ugentligt fridøgn
Det er desuden fastsat i arbejdsmiljøloven, at de ansatte inden for hver periode på syv døgn skal have et ugentligt fridøgn. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt afholdes samtidig for alle virksomhedens ansatte. Reglen om et ugentligt fridøgn gælder dog ikke for landbrug og fiskeri. Arbejdsmiljøloven foreskriver endvidere, at reglen kan fraviges for at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion.

Endelig fastslår arbejdsmiljøloven, at ansatte har adgang til domstolene, og at man ikke må afskediges, fordi man påberåber sig denne ret.

Internationale regler for arbejdstid og hvile
Når din virksomhed modtager krav om at overholde arbejdstid, hvile og ferie, vil der ofte være henvisninger til ILO konvention nr. 1 om arbejdstid, ILO konvention nr. 14 om ugentlig hviledag, ILO konvention nr. 30 om arbejdstid i kontorsektoren samt ILO konvention nr. 106 om ugentlig fritid i handel og kontor.

Danmark har ratificeret konvention nr. 14 og 106 og dansk lov er i overensstemmelse med disse konventioner. Men Danmark har imidlertid ikke ratificeret konvention nr. 1 og 30. Dansk lovgivning er dog i overensstemmelse med disse konventioner i forhold til kravet om en maksimal arbejdsuge på 48 timer. Det følger af EU’s arbejdstidsdirektiv 2003/88/EF, som er implementeret i dansk ret gennem arbejdsmiljøloven og lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet.

Reglerne i industrien
I industrien fastsætter ILO konvention nr. 1 en arbejdstid på maksimalt otte timer om dagen og 48 timer om ugen. Det maksimale antal arbejdstimer om dagen er mindre end i kontorsektoren, fordi risikoen for ulykker på industrielle arbejdspladser er større ved længere arbejdstid.

Også her er der undtagelser for personer i lederstillinger, mellemledere og personer, der arbejder med fortroligt materiale. Det er muligt at kompensere med ekstra overarbejdstimer i forbindelse med offentlige helligdage, ulykker eller uforudsete forhold. Den ugentlige og daglige maksimale arbejdstid må overskrides i forbindelse med skifteholdsarbejde, hvis det gennemsnitlige antal timer i en periode på tre uger ikke overstiger 48 timer om ugen og otte timer om dagen.

Reglerne i kontorsektoren
ILO konvention nr. 30 om arbejdstid i kontorsektoren fastsætter, at arbejdstiden på kommercielle arbejdspladser maksimalt må være 48 timer om ugen og maksimalt 10 timer om dagen. Der er dog visse undtagelser fra denne hovedregel:

  • Reglen gælder ikke for personer ansat i ledende stillinger, mellemledere og personer, der arbejder med fortroligt materiale.
  • Den maksimale arbejdstid på 48 timer må også overskrides i situationer, hvor arbejdet bliver afbrudt, og hvor det er nødvendigt at kompensere med ekstra arbejde, fx ved offentlige helligdage, ulykker eller uforudsete forhold. Arbejdstiden skal indhentes inden for en rimelig tidsperiode, og den periode, der overstiger de 48 timer, må ikke udgøre mere end 30 timer om året. Arbejdstiden må desuden ikke forøges med mere end én time om dagen, og den samlede overarbejdstid pr. uge må ikke overstige 10 timer.

Varsel om ændring af arbejdstid
ILO konvention nr. 30 om arbejdstid i kontorsektoren og ILO konvention nr. 1 foreskriver, at virksomheden bør sikre, at medarbejderne har fået et rimeligt varsel om deres arbejdstid. Det følger endvidere af disse konventioner, at de ansattes arbejdsperioder bør offentliggøres på arbejdspladsen.

Sammenhængende hvileperiode
Det følger af ILO konvention nr. 14 om ugentlig hviletid i industrien og ILO konvention nr. 106 om ugentlig hviletid i kontorsektoren, at virksomheden bør sikre en sammenhængende hvileperiode på mindst 24 timer for hver syv dages periode. Virksomheden bør endvidere sikre, at medarbejderne får pauser - også til at gå på toilettet og til at strække ud i. Og så har de ansatte krav på mindst en halv times hvile for hver sammenhængende fire timers arbejdsperiode.

Hvis virksomheden oplever ulykker som følge af træthed/overanstrengelse, bør den igangsætte en undersøgelse af ulykken. På baggrund af undersøgelsen bør virksomheden justere sin hvilepolitik, hvis dette kan være med til at forhindre andre ulykker.

Endelig kan virksomheden også møde henvisninger til FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, som Danmark har tiltrådt. Konventionen er bredt formuleret og fastslår bl.a., at alle har ret til hvile, fritid og rimelig begrænsning af arbejdstiden samt regelmæssig ferie med løn. Den præcise udstrækning af dette er dog uklar, men ovenstående ILO konventioner kan anvendes til at præcisere indholdet af FN konventionen.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.