Print

Børnearbejde

Krav

De internationale regler om forbud mod børnearbejde dikterer som udgangspunkt, at børn under 15 år ikke må arbejde. Dog kan børn mellem 13 og 15 år udføre let arbejde. I Danmark må børn under 13 år ikke arbejde. Endvidere skal eventuelle medarbejdere under 18 år opfylde de lovpligtige krav til bl.a. sikkerhed og maksimal arbejdstid.

Generelt gælder det, at hvis din virksomhed overholder de danske regler om børnearbejde, overholder I også de gældende internationale regler. For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet vedrørende børnearbejde ved at overholde de danske regler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her

Børnearbejde

Virksomheden sikrer, at:

 • Alle ansatte er fyldt 13 år.
 • Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde.
 • Ansatte mellem 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer dagligt.
 • Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres under.
 • Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten.
 • Alle lærlinge på virksomheden er over 15 år og arbejder som led i deres uddannelse.

Virksomheden er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 og i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april 2005.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om minimumsalder, ILO konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde samt FN's Børnekonvention af 20. november 1989.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder den danske lovgivning på området. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive straffet med bøde eller fængsel.  

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for børnearbejde.

Danske regler for børnearbejde
De danske regler for børnearbejde findes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) samt i Bekendtgørelse om unges arbejde (bkg 2005 239). Endvidere er EU direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF) indarbejdet i dansk lov, bl.a. gennem førnævnte bekendtgørelse om unges arbejde fra 2005.

Som udgangspunkt indeholder de danske regler et generelt forbud mod at beskæftige børn under 15 år. Der findes dog en række undtagelser for børn mellem 13 og 15 år, ligesom der er særlige regler for at ansætte børn mellem 15 og 18 år.

For beskæftigelse af unge under 18 år gælder der følgende hovedregler:

 • Ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse skal der tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt til arbejdets indvirkning på skolegang eller anden uddannelse.
 • Arbejdstiden må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne beskæftiget i samme fag. Det vil sige maksimalt otte timer om dagen og 40 timer om ugen.
 • De unge må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 20 og 06.
 • De unge må ikke arbejde med noget, der er eller kan være farligt (se definitionen på farligt arbejde i bekendtgørelsen om unges arbejde).
 • De unge skal have mindst 12 timers sammenhængende hvileperiode i døgnet.
 • De unge skal have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn.

Der gælder dog visse undtagelser fx i forhold til arbejdstid, arbejdstidens placering samt alenearbejde. Desuden gælder særlige regler for lærlinge samt arbejde inden for landbrug og gartneri. Alle undtagelserne er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer. Undtagelserne er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets to vejledninger fra 2007 om, hvad henholdsvis undervisningspligtige unge og ikke-undervisningspligtige unge må arbejde med.

For unge mellem 13 og 15 år, som er undervisningspligtige, gælder der desuden følgende regler:

 • De unges daglige arbejdstid må ikke overstige to timer på skoledage og syv timer på fridage.
 • Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i skoleuger og 35 timer i ferieuger.
 • De unge skal som minimum have 14 timers sammenhængende hvileperiode i døgnet.

For unge mellem 13 og 15 år, som ikke er undervisningspligtige, gælder der desuden følgende regler:

 • De unges daglige arbejdstid må ikke overstige syv timer om dagen og 35 timer om ugen.
 • De unge skal som minimum have 14 timers sammenhængende hvileperiode i døgnet.

For unge over 15 år, som går i skole, gælder der desuden følgende regler:

 • De unges daglige arbejdstid må ikke overstige to timer på skoledage og otte timer på fridage.
 • Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i skoleuger og 40 timer i ferieuger.
 • De unge skal som minimum have 14 timers sammenhængende hvileperiode i døgnet.

Internationale regler på området
Når I modtager et krav vedrørende børnearbejde, vil der ofte være henvisninger til ILO konvention nr. 138 om minimumsalder, ILO konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde samt FN's Børnekonvention. Danmark har ratificeret begge ILO konventioner, og dansk lov er i overensstemmelse med disse. Danmark har også tiltrådt og implementeret FN’s Børnekonvention. Begge konventioner fastslår, at børn under 18 ikke må udføre farligt arbejde.

ILO konvention nr. 138 indeholder som udgangspunkt et forbud mod, at børn under 15 år arbejder. Det skyldes, at de ikke må arbejde, før de har afsluttet deres obligatoriske skolegang.

ILO konvention nr. 182 pålægger staterne et særligt ansvar for at udrydde de værste former for børnearbejde. Det gælder fx slavearbejde, prostitution, medvirken til narkotikahandel samt andet arbejde, som vil kunne skade barnets sundhed, helbred eller moral.

Let arbejde til 13-årige
I nogle tilfælde må børn under 15 år gerne arbejde. Ifølge ILO konvention nr. 138 om minimumsalder må børn ned til 13 år udføre let arbejde. Der er dog visse forhold, der skal være opfyldt, for at børn ned til 13 år må udføre let arbejde:

 • Arbejdet må ikke være skadeligt for barnets sundhed eller udvikling.
 • Arbejdet må ikke have en negativ indvirkning på barnets skolegang eller læringsforløb.   

Disse betingelser kan være opfyldt, hvis arbejdet er simpelt, kræver et minimum af fysisk og psykisk belastning og kun bliver udført få timer om dagen.

Foruden de ovennævnte konventioner kan virksomheden også møde henvisninger til FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, som Danmark har tiltrådt. Konventionen er bredt formuleret, men den siger bl.a., at der skal være aldersgrænser for arbejde, samt at børn skal beskyttes mod økonomisk og social udnyttelse. Den nærmere afgrænsning af forbuddet mod børnearbejde er præciseret i Børnekonventionen samt i ovennævnte ILO konventioner.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.