Print

Belysning

Krav

Et krav om belysning betyder bl.a., at en medarbejders arbejdsplads skal være indrettet, så han eller hun kan udføre sit arbejde uden, at lysforholdene medfører gener.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om belysning ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.  

Belysning

Virksomheden sikrer, at:

Den enkelte medarbejders arbejdsplads er konstrueret, indrettet og kan anvendes, så arbejdet kan udføres uden, at lysforholdene medfører gener. Det betyder, at:

  • Der altid er lys nok til at arbejde, og at færden kan foregå forsvarligt.
  • Belysningen alle steder er tilpasset det arbejde og den færdsel, der foregår, så risiko for ulykker undgås.
  • Arbejdsrum har en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. Vinduer og ovenlys er udført, placeret og eventuelt afskærmet, så de ikke medfører blænding, overophedning eller generende kuldenedfald.
  • Der er tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrummet og passende særbelysning på den enkelte medarbejders arbejdsplads, så arbejdet kan foregå forsvarligt og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Den kunstige belysning med hensyn til lysfordeling, lysstyrke og lyskvalitet er tilpasset arbejdets art og arbejdsrummets farver.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om belysning på arbejdspladsen, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Byggeri skal overholde byggelovgivningens (byggelovens og bygningsreglementets)  bestemmelser. Efter byggeloven påhviler det den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at bygningen er lovlig, og at ulovlige forhold lovliggøres. Hvis et ulovligt forhold ved en bygning består i ulovligt brug af bygningen, påhviler pligten tillige brugeren.

Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud meddelt af kommunalbestyrelsen om at berigtige et ulovligt forhold, kan der ved dom pålægges ejeren eller brugeren tvangsbøder. Overholdes et påbud ikke, eller berigtiges det ulovlige forhold ikke på trods af pålæg om dagsbøder, kan kommunalbestyrelsen berigtige det ulovlige forhold på ejerens eller brugerens bekostning.

Den der overtræder byggelovgivningen kan desuden blive straffet herfor med bøde.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for belysning.

Danske regler for belysning
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) indeholder et generelt krav om, at alt arbejde skal tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kravene til belysning er uddybet i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96). De danske regler fastslår, at der altid skal være lys nok alle steder på arbejdspladsen, så arbejde og færden kan foregå forsvarligt, og så risiko for ulykker kan undgås. Kravene til belysning omfatter både indendørs og udendørs arbejde.

De danske regler bygger på et EU direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF).

Arbejdsgiverens ansvar
Arbejdsrummet skal være indrettet, så der er tilfredsstillende almen og individuel belysning på den enkelte medarbejders arbejdsplads. Belysningen skal være tilstrækkelig til, at arbejdet kan foregå forsvarligt og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Arbejdsrum skal have så meget dagslys, at de er velbelyste. Vinduer og ovenlys skal være placeret og om nødvendigt afskærmet, så de ikke medfører blænding, overophedning eller generende kuldenedfald.

Virksomheden skal sørge for, at den kunstige belysning er tilpasset de respektive arbejdsopgaver og er afstemt efter arbejdsrummets farver. Det skal sikres, at arbejdsrummet har en optimal lysfordeling, lysstyrke og lyskvalitet.

Arbejdsrummets kunstige belysning må ikke give anledning til en sundhedsskadelig påvirkning af medarbejderne. Det vil sige, at den kunstige belysning ikke må blænde eller give generende reflekser eller varme.

Arbejdsgiveren skal sikre en forsvarlig nødbelysning, hvis arbejdet er forbundet med særlig fare i tilfælde af, at belysningen svigter.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.