Print

Bolig- og sovefaciliteter

Krav

Et krav om bolig og sovefaciliteter betyder, at virksomheden skal sikre, at evt. bolig og sovefaciliteter er indrettet, konstrueret og bruges på en måde, så de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed eller sundhed.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om bolig og sovefaciliteter ved at overholde de danske regler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomheden stiller boliger til rådighed for de ansatte, klik på nedenstående:

Boligstandard

Virksomheden sikrer, at:

Virksomheden stiller boliger til rådighed for de ansatte, og at boligernes konstruktioner er sikre, sunde og bæredygtige.

Boligernes standard er i overensstemmelse med de danske krav fra det bygningsreglement, der var gældende på opførelsestidspunktet.

De danske myndigheder er med til at sikre standarden ved at føre tilsyn med boliger, som ved deres indretning eller tilstand kan tænkes at være sundhedsfarlige eller brandfarlige at bebo.

Gem til dokument

Hvis virksomheden stiller hvile- og soveforhold til rådighed for de ansatte, klik på nedenstående: 

Hvile- og soveforhold

Virksomheden sikrer, at:

Virksomheden stiller hvile- og soveforhold til rådighed for de ansatte. Det betyder, at:

  • Alle ansatte har adgang til en hvileplads, hvis særlige hvilepauser er nødvendige eller påbudt.
  • Alle gravide kvinder eller ammende mødre har adgang til en hvileplads.
  • Alle ansatte, der udfører tjeneste med tilladelse til at sove, kan benytte et passende indrettet aflåseligt soverum.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om hvile- og soveforhold, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.  

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for bolig- og sovefaciliteter.

Danske regler for bolig og sovefaciliteter
Danske arbejdsgivere stiller normalt ikke boliger til rådighed for de ansatte, fordi den danske boligstandard betyder, at alle kan erhverve sig en bolig uafhængigt af den enkeltes form for ansættelse.

I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren stiller boliger til rådighed, gælder de samme regler som ved alle andre former for private boliger. Det betyder, at boligernes standard skal svare til kravene i byggelovgivningen(lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer).

De danske kommuner fører tilsyn med boliger, som ved deres indretning eller tilstand kan tænkes at være sundhedsfarlige eller brandfarlige at bo i. Dette fremgår af lov om byfornyelse og udvikling af byer (lbkg 2016 1228).

Hvile- og sovefaciliteter i Danmark
Arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) indeholder et generelt krav om, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Kravene til sove- og hvileforhold uddybes i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2017 1084).

De danske arbejdsmiljøregler om hvile- og sovefaciliteter bygger på et EU direktiv om sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF).

Reglerne bestemmer, at:

  • Arbejdsgiver stiller et passende indrettet aflåseligt soverum til rådighed for ansatte, der udfører tjeneste med tilladelse til at sove.
  • Arbejdsgiver stiller en hvileplads til rådighed, hvis særlige hvilepauser er nødvendige eller påbudt.
  • Arbejdsgiver stiller en hvileplads til rådighed, når gravide kvinder eller ammende mødre skal have mulighed for at hvile sig.

Sovepladsen skal være indrettet i et passende, aflåseligt rum. Når dette rum benyttes som soverum, må det ikke anvendes til andet formål. Der skal i passende nærhed af soverummet findes toilet med håndvask.

Et uforstyrret sted
Hvilepladsen må ikke indrettes i arbejdsrum, hvor der er støjgener, foregår tilsmudsende arbejde, eller hvor der arbejdes med sundhedsskadelige stoffer og materialer. Derudover skal arbejdsgiveren sørge for passende foranstaltninger til at beskytte ikke-rygere mod gener fra tobaksrøg. 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.