Print

Brandsikkerhed

Krav

Et krav om brandsikkerhed betyder bl.a., at virksomheden skal have flugtveje, at sikkerhedsudstyr er tilgængeligt, og at virksomheden har udarbejdet evakueringsplaner og afholdt evakueringsøvelser.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om brandsikkerhed ved at overholde byggelovgivningen og de danske arbejdsmiljøregler.

Hvis du har modtaget et specifikt krav om førstehjælpsudstyr, kan du desuden supplere denne erklæringstekst med erklæringsteksten under temaet "Lægehjælp og førstehjælp".

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her

Brandsikkerhed

Virksomheden sikrer, at:

Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger og lavet de nødvendige planer vedrørende brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte.

Virksomheden har udpeget og oplært de personer, der skal varetage iværksættelsen af foranstaltningerne og planerne.

Virksomhedens ansatte er underrettet om indholdet af de nævnte foranstaltninger og planer.

Der på arbejdsstedet er forsvarlig mulighed for flugt og redning af personer. Det betyder bl.a., at:

 • Der er et tilstrækkeligt antal flugtveje og udgange.
 • døre i flugtveje og -porte kan åbnes på en nem og sikker måde, og at de er frit passable.
 • Flugtveje er frit passable.
 • Der er skilte, der giver oplysning eller advarsel om forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.
 • Arbejdsstedet i tilfælde af risiko for særlige faresituationer er forsynet med de nødvendige alarmsystemer og fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde.
 • Der er opstillet et tilstrækkeligt antal funktionsdygtige brandslukkere eller slangevindere.
 • Brandbart affald opbevares i brandsikre containere, der tømmes regelmæssigt.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om brandsikkerhed, som de udtrykkes i den danske lovgivning i byggeloven, lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 byggelov med senere ændringer og, bygningsreglementet, bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017, og i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske arbejdsmiljølovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet, EU direktiv 92/58/ EØF om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet samt ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.  

Byggeri skal overholde byggelovgivningens (byggelovens og bygningsreglementets)  bestemmelser. Efter byggeloven påhviler det den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at bygningen er lovlig, og at ulovlige forhold lovliggøres. Hvis et ulovligt forhold ved en bygning består i ulovligt brug af bygningen, påhviler pligten tillige brugeren.

Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud meddelt af kommunalbestyrelsen om at berigtige et ulovligt forhold, kan der ved dom pålægges ejeren eller brugeren tvangsbøder. Overholdes et påbud ikke, eller berigtiges det ulovlige forhold ikke på trods af pålæg om dagsbøder, kan kommunalbestyrelsen berigtige det ulovlige forhold på ejerens eller brugerens bekostning.

Den der overtræder byggelovgivningen kan desuden blive straffet herfor med bøde.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for brandsikkerhed.

Danske regler for brandsikkerhed
For at sikre, at byggeriet er sikkert, sundt og bæredygtigt, stiller byggelovgivningen (byggeloven lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer og bygningsreglementet bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 med senere ændringer) en række krav til bl.a. brandsikkerheden i bygningen.

Derudover stiller den danske arbejdsmiljølovgivning også krav til brandsikkerheden på arbejdspladserne. Arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) indeholder et krav om, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Desuden er der en række konkrete krav til flugtveje, sikkerhedsudstyr samt evakuerings- og øvelsesplaner, hvis der er særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, eller hvis der er særlig fare for brand, eksplosion, ulykker eller lignende.

Virksomheden skal udpege personer, som skal sørge for, at de forskellige foranstaltninger bliver truffet, og at der bliver udarbejdet planer. Disse personer skal have den fornødne uddannelse. Ligeledes skal de ansatte i virksomheden være underrettet om indholdet af de nævnte foranstaltninger og planer.

Flugtveje
De danske regler om nødudgange fremgår af bygningsreglementet og  bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96). Reglerne bygger på et EU direktiv om sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF).

Ifølge de danske arbejdsmiljøregler skal arbejdsgiveren sikre forsvarlig mulighed for flugt og redning af personer. Det vil sige, at arbejdsgiver skal etablere flugtveje fra arbejdsstederne, så alle medarbejdere kan bringe sig i sikkerhed uden for fareområdet i tilfælde af en akut opstået faresituation. Det er fx i tilfælde af brand eller udslip af farlige dampe.

Arbejdsgiver skal bl.a. sikre, at:

 • Der er et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange.
 • Flugtveje og nødudgange er af en sådan udformning, dimension og placering, at der er en betryggende mulighed for, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed i det fri eller til et sikkerhedsområde.
 • Nødudgangsdøre og -porte skal åbne i flugtretningen, hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige grunde. Nødudgangsdøre og -porte skal desuden kunne åbnes på en nem og sikker måde uden brug af nøgle.
 • Flugtveje og nødudgange holdes frit passable.
 • Bygningsreglementet er overholdt

Sikkerhedsudstyr
De danske regler om sikkerhedsudstyr fremgår af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96) samt af bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (bkg 1994 518). Reglerne bygger på et direktiv fra EU om sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/391/EØF) og EU direktivet om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (92/58/EØF).

Efter de danske regler om sikkerhedsudstyr skal arbejdsgiveren bl.a. sikre, at:

 • Arbejdsstedet er forsynet med passende udstyr til ildslukning, redningsudstyr samt de fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde, når arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet.
 • Arbejdsstedet er forsynet med alarmsystemer som fx branddetektorer på de steder, hvor der kan opstå særlige faresituationer. Alarmsystemerne skal advare om evt. fare på en hensigtsmæssig måde.
 • Der i nødvendigt omfang findes en holdbar skiltning anbragt på hensigtsmæssige steder. Skiltningen skal give oplysning eller advarsel om forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.   

Evakuerings- og øvelsesplaner
De danske regler om evakuerings- og øvelsesplaner fremgår af bekendtgørelsen om arbejdets udførelse (bkg 2004 559). Reglerne bygger på et EU direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (89/391/EØF).

Ifølge de danske regler skal virksomheder træffe de nødvendige foranstaltninger om brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse.

Hvis der er særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, eller hvis der kan foreligge særlig fare for brand, eksplosion, ulykker eller lignende, skal virksomheden udarbejde beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner.

Førstehjælp
De danske regler om førstehjælp fremgår af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96) og bekendtgørelsen om arbejdets udførelse (bkg 2004 559). Bekendtgørelsen fastslår, at virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse.

Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal sikre, at:

 • Arbejdspladsen i ulykkestilfælde, eller når arbejdets art og forholdene kræver det, er forsynet med passende redningsudstyr og hjælpemidler til førstehjælp.
 • Lokalerne skal indeholde nødvendigt udstyr og materiel i tilstrækkelig mængde, som er anbragt på hensigtsmæssige steder.
 • Lokalerne indeholder den nødvendige mængde udstyr, materiel og bårer, og at det er anbragt på et hensigtsmæssigt sted.
 • Lokaler til førstehjælp er lettilgængelige.

De danske regler bygger på to direktiver fra EU: EU direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF) og EU direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (89/391/EØF).

Internationale regler om brandsikkerhed
Hvis I modtager et krav om sikre bygninger, vil der ofte blive henvist til ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Danmark har ratificeret ILO konvention nr. 155, og dansk lov er i overensstemmelse med dens indhold.

ILO konvention nr. 155 indeholder bl.a. et krav om, at arbejdsgivere skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger til håndtering af nødsituationer og ulykker. Dette dækker også over passende førstehjælpsudstyr. 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.