Print

Emballage

Krav

Et krav vedrørende emballage kan blandt andet betyde, at din virksomhed skal minimere brugen af emballage, og at I ikke må anvende bestemte materialer eller stoffer i emballagen.

Hvis din virksomhed lever op til de danske emballagekrav, opfylder I som udgangspunkt et generelt krav om minimering af emballagemængden for den emballage, der markedsføres inden for EU. Hvis I bliver stillet over for specifikke minimeringskrav, må I tilpasse nedenstående erklæringstekster efter de konkrete frivillige tiltag, I udfører.

Hvad angår anvendelse af kemiske stoffer i emballagen, er der i lovgivningen krav til indholdet af tungmetallerne cadmium, bly, kviksølv og krom (VI). Hvis I modtager krav om andre stoffer, må I selv dokumentere over for jeres samarbejdspartner, at I ikke bruger disse i jeres emballage.

Dansk lovgivning indeholder ikke krav om anvendelse af bestemte materialer i emballagen. Det betyder, at I selv må dokumentere over for jeres samarbejdspartner, i hvilket omfang I anvender materialerne i emballagen.

Når det handler om emballage og fødevarekontakt, gælder det, at virksomheden selv må sikre fornøden dokumentation for fødevarekontakt.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomheden modtager et krav vedr. minimering af emballage, klik på nedenstående:

Minimering af emballage

Virksomheden sikrer, at:

Virksomheden har minimeret mængden af anvendt emballage i det omfang, det er muligt.

Virksomheden er bekendt med og overholder de danske miljøkrav til virksomhedens emballage, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse om visse krav til emballager, BEK nr. 1455 af 7. december 2015.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald med ændringer.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at emballage, der markedsføres i Danmark, lever op til de danske miljøkrav. Hvis virksomheden overtræder de danske regler for emballage, kan de ansvarlige straffes med bøde.

Gem til dokument

Hvis virksomheden modtager et krav vedr. tungmetaller i emballagen, klik på nedenstående:

Tungmetaller i emballage

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens anvendelse af tungmetallerne cadmium, bly, kviksølv og krom (VI) i emballagen overholder de i EU fastsatte grænseværdier.

Virksomheden er bekendt med og overholder de danske miljøkrav til virksomhedens emballage, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse om visse krav til emballager nr. 1455 af 7/12-2015.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med ændringer.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at emballage, der sælges i Danmark, lever op til de danske miljøkrav. Hvis virksomheden overtræder de danske regler for emballage, kan de ansvarlige straffes med bøde. 

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for emballage.

EU’s og Danmarks lovgivning om emballage
De danske regler om emballage fremgår af Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Bekendtgørelse om visse krav til emballager nr. 1455 af 7/12-2015). Af bekendtgørelsen fremgår det, at emballage kun må sælges i Danmark, hvis den overholder visse grænseværdier for tungmetaller, de væsentlige krav til emballagens sammensætning og muligheder for nyttiggørelse.

De danske regler bygger på EU direktiv om emballage og emballageaffald (94/62/EF) med ændringer.

EU har udviklet en række standarder for emballage: EN 13427/28/29/30/31/32. Disse standarder omhandler forhold omkring emballage som fx forebyggelse, genbrug, genanvendelse, forbrænding og biologisk nedbrydelighed.

Fødevarer og emballage
Emballage og andre materialer og genstande, der er bestemt til kontakt med fødevarer, er omfattet af et regelsæt, som kan findes via Fødevarestyrelsens hjemmeside. Der stilles bl.a. krav om, at virksomheder skal have dokumentation for lovligheden i deres egenkontrol. Hjemmesiden omfatter desuden vejledning om dette emne. 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.