Print

Etablering og drift

Krav

Et krav vedrørende etablering og drift betyder blandt andet, at din virksomhed ved etablering og drift aktivt skal forsøge at nedbringe udledningen af stoffer, der kan ødelægge miljøet. Derudover skal din virksomhed også overholde drifts- og beliggenhedskrav, som omfatter beskyttelse af luft, vand, jord samt forebyggelse af uheld og nedsættelse af støjforurening.

Alle virksomheder, der etableres i Danmark, skal overholde de danske miljøkrav, men kravene er forskellige og afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse og beliggenhed. Visse større virksomheder skal have en miljøgodkendelse. Miljømyndighederne opdeler endvidere de danske virksomheder i tre forskellige niveauer alt efter den enkelte virksomheds miljøindsats.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomheden ikke er miljøgodkendelsespligtig, klik på nedenstående:

Miljøhensyn for virksomheder uden miljøgodkendelsespligt

Virksomheden sikrer, at:

  • Virksomheden følger miljømyndighedernes retningslinjer og påbud om beskyttelse af vand, luft, jord, forebyggelse af uheld samt udsendelse af støj.
  • Virksomheden løbende søger at vurdere, om evt. udledninger til miljøet kan reduceres ved kilden.
  • Virksomheden er bekendt med og overholder krav fra de myndigheder, der kontrollerer virksomhedens miljøforhold.

Virksomheden er bekendt med og overholder dansk lovgivning, som den kommer til udtryk i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 med efterfølgende ændringer.

De danske miljømyndigheder fører tilsyn med virksomhedernes miljøforhold. Hvis virksomheden overtræder vilkår i miljømyndighedernes påbud, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Gem til dokument

 Hvis virksomheden har en miljøgodkendelse, klik på nedenstående:

Miljøhensyn for virksomheder med miljøgodkendelsespligt

Virksomheden sikrer, at:

  • Virksomheden er bekendt med og overholder kravene i sin miljøgodkendelse.
  • Virksomheden er miljøgodkendt efter de danske regler og skal overholde specifikke miljøkrav til virksomhedens drift.
  • Miljømyndighederne ved godkendelsen har vurderet, om virksomheden opfylder kravene til mindst mulig forurening, bl.a. ved at bruge den bedst tilgængelige teknik (BAT).
  • Myndighederne ved fastlæggelsen af kravene har vurderet, om virksomheden lever op til de danske krav for beskyttelse af vand, luft, jord, forebyggelse af uheld samt udsendelse af støj.

Virksomheden er bekendt med og overholder dansk lovgivning, som den kommer til udtryk i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1458 af 12/12-2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv  2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).

De danske myndigheder fører tilsyn med overholdelsen af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. Hvis virksomheden overtræder vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Gem til dokument

Hvis virksomhedens aktiviteter har krævet en vurdering af virkninger på miljøet (VVM), klik på nedenstående:

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens aktiviteter er blevet miljøvurderet og bliver gennemført med den mindst mulige grad af negative miljøkonsekvenser.

Virksomheden er bekendt med og respekterer dansk lovgivning, som den kommer til udtryk i lov om planlægning (lbkg 2018 287).

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 2001/42/EF 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og ændring af EU direktiv 2011/92 EF2011/92/EØF og 2010/75/EF, for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse.

Myndighedernes behandling af virksomhedens miljøgodkendelse og VVM-vurdering opfylder bestemmelserne i FN’s konvention om grænseoverskridende miljøpåvirkninger (Espoo-Konventionen).

Gem til dokument

Hvis virksomheden er blevet kategoriseret som en niveau 1-virksomhed af Miljøtilsynet, klik på nedenstående:

Niveau 1-virksomhed

Virksomheden er af miljømyndighederne blevet karakteriseret som en niveau 1-virksomhed, hvilket betyder, at virksomheden er lovlydig og har bragt sig på forkant i miljøarbejdet.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for etablering og drift.

Alle danske virksomheder skal overholde de danske miljøkrav, som udspringer af Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 241 af 13/03/2019 med efterfølgende ændringer). Større miljøbelastende virksomheder skal desuden have en særlig miljøgodkendelse. Derudover stiller miljømyndighederne i fornødent omfang krav til alle de virksomheder, som kan medføre forurening.

De respektive miljøgodkendelsesmyndigheder fører tilsyn med, om miljøkravene overholdes af virksomhederne. Miljøstyrelsen Virksomheder  fører tilsyn med en række større miljøgodkendelsespligtige virksomheder, mens kommunerne står for tilsynet med alle øvrige virksomheder.

Mindre virksomheder og miljøgodkendelse
De fleste mindre virksomheder behøver ikke en særlig miljøgodkendelse. Det betyder, at virksomhedens aktiviteter kontrolleres af kommunens miljøtilsyn, som, om nødvendigt, regulerer virksomheden med påbud og henstillinger.

For bestemte typer af virksomheder, fx inden for autobranchen, gælder der særskilte branchebekendtgørelser, fx Bekendtgørelsen om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (BEK nr. 1312 af 8/11/2016 med efterfølgende ændringer).

Forurenende virksomheder og miljøgodkendelse
Virksomheder i Danmark med væsentlige forurenende aktiviteter skal miljøgodkendes. I miljøgodkendelsen fastsætter de lokale miljømyndigheder vilkårene for virksomhedens etablering og drift med henblik på at begrænse al væsentlig forurening, som kommer fra virksomheden. Vilkårene i en godkendelse omfatter bl.a. krav til luft, jord, spildevand, affald, forebyggelse af uheld samt udsendelse af støj.

Listen over hvilke virksomheder, der skal miljøgodkendes i Danmark, fremgår af bilag 1 og 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr 1317 af 20/11/2018).

Hvordan fastsætter myndigheder miljøkravene?
Miljømyndighedernes krav i miljøgodkendelser, spildevandstilladelser samt påbud er fastsat ud fra Miljøstyrelsens vejledninger. Under menupunktet ”Links” kan du finde mere information om vejledningerne. Kravene til forurening fra virksomheder har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 241 af 13/03/2019). For en række brancher er der udarbejdet standardvilkår, som myndigheden skal anvende i miljøgodkendelser. Brancherne og de pågældende standardvilkår fremgår af bilag 5 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1317 af 20/11/2018 , indtil en ny selvstændig bekendtgørelse om standardvilkår udstedes.-

Miljøvurdering af beliggenheden (VVM)
For visse typer industrianlæg – såsom større kemiske anlæg, kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg - kræves en Vurdering af Virkningerne på Miljøet – en såkaldt VVM-redegørelse. De anlægstyper, der er obligatorisk VVM-pligtige, fremgår af bilag 1 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (LBK nr 1225 af 25/10/2018). I bekendtgørelsens bilag 2 er listet de anlæg, som indledningsvis skal vurderes (screenes) for om de er VVM-pligtige. Som udgangspunkt er kommunen VVM-myndighed, men i visse tilfælde er det staten der forestår VVM-sagsbehandlingen.

Hvis anlægget er VVM-pligtigt, skal virksomheden inden etableringen udfærdige en ansøgning, der oplyser om virkningerne på miljøet i en større sammenhæng. På baggrund af ansøgningen udarbejder VVM-myndigheden en VVM-redegørelse om miljøpåvirkningen. VVM-redegørelsen skal ud i offentlig høring, inden myndighederne tager stilling til, om virksomheden må etablere aktiviteten.   

Miljøtilsyn – miljøets smiley
Tilsynsmyndighederne har frem til 2013 ført tilsyn efter begrebet ”differentieret tilsyn” og  inddelt de virksomheder, de fører tilsyn med, i tre niveauer ud fra en række  kriterier.

I foråret 2013 trådte en helt ny bekendtgørelse om miljøtilsyn i kraft. Bekendtgørelsen erstatter den tidligere aftale om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn og omfatter de samme virksomheder og husdyrbrug, som har været omfattet af aftalen.

De væsentligste nyskabelser og tidsfrister i bekendtgørelsen er:

Formålet med bekendtgørelsen er at målrette miljøtilsynet mod de virksomheder og husdyrbrug, hvor problemerne er størst. Til gengæld slipper virksomheder og husdyrbrug, der gør en ekstra indsats for miljøet, med færre tilsyn. Miljøtilsynsbekendtgørelsen gennemfører IE-direktivets regler for miljøtilsyn.

  • Begrebet differentieret tilsyn erstattes med en ny tilgang til planlægning ved hjælp af en miljørisikoscoring af virksomhederne.
  • Miljørisikoscoren skal anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvenser for IE-virksomheder og husdyrbrug senest den 30. juni 2013, og for øvrige godkendelsespligtige virksomheder den 31. december 2013. Miljørisikoscoren skal anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvenser for ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug senest 1. november 2015.

Det indebærer, at der kan foretages et mere effektivt miljøtilsyn ud fra en samlet vurdering hos tilsynsmyndigheden.

Danske regler opfylder EU-regler
EU's  IE-direktiv (2010/75/EU) om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) er indført i dansk lov i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr 1317 af 20/11/2018).

De danske regler om en forudgående miljømæssig vurdering af større aktiviteter i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (LBK nr 1225 af 25/10/2018) opfylder bestemmelserne i EU’s VVM direktiv (2003/35/EF). Reglerne på området opfylder bestemmelserne i FN’s konvention om grænseoverskridende miljøpåvirkninger, også kaldet FN’s Espoo-konvention.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.