Print

Farlige stoffer

Krav

Et krav om, at arbejdet med farlige stoffer sker på en sundhedsmæssig forsvarlig og sikker måde betyder bl.a., at der skal udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning, der kan forstås af alle, for hvert enkelt farligt stof eller materiale, der anvendes på virksomheden. Brugsanvisningen skal være med til at sikre, at de ansatte ikke udsættes unødigt for farlige stoffer og materialer, som kan være til skade for deres sikkerhed og sundhed.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om farlige stoffer ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler.

Hvis du har modtaget et krav om kemikalier i miljøet, dvs. om indholdet af kemikalier i jeres produkter og den måde, I klassificerer, emballerer og mærker kemikalierne på, kan du desuden anvende de erklæringstekster, som findes under temaet "Kemikalier".

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Farlige stoffer

Virksomheden sikrer, at:

Medarbejdernes arbejde med farlige stoffer på virksomheden - herunder fremstilling, opbevaring, anvendelse og håndtering - sker på en sundhedsmæssig forsvarlig og sikker måde. Det betyder bl.a., at der for hvert farligt stof eller materiale er udarbejdet en forståelig arbejdspladsbrugsanvisning, som indeholder alle nødvendige oplysninger (forholdsregler, førstehjælp mv.).

Desuden gælder det, at:

  • Brugsanvisningerne er ajourførte og udleveret til de ansatte, og at de ansatte har fået effektiv instruktion i dem.
  • Alle relevante ansatte er vejledt i brugen af stoffet eller materialet.
  • Det nødvendige førstehjælpsudstyr er til rådighed og klar til brug.
  • Ingen børn under 18 år arbejder med farlige stoffer.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om håndtering af farlige stoffer, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske lovgivning indeholder bestemmelser i overensstemmelse med EU direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer, EU direktiv 158 af 30.4.2004 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser, EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, ILO konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om minimumsalder, ILO konvention nr. 155 af 22. juni 1981 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og ILO konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for farlige stoffer og materialer.

Danske regler for håndtering af farlige stoffer
Danske arbejdsgivere skal overholde en lang række krav i forhold til medarbejdernes arbejde med farlige stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering. De danske arbejdsmiljøkrav fremgår af bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (bkg 2015 1793) og af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (bkg 2015 1795).

Desuden gælder der særlige regler for unge under 18 år. Disse fremgår af Bekendtgørelse om unges arbejde (bkg 2005 239) med senere ændringer.

Bekendtgørelserne bygger på EU direktiv om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (98/24/EF), EU direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (04/37/EF) og EU's direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Arbejdsgiverens ansvar
Arbejdsgiveren skal sikre, at der er udarbejdet en forståelig arbejdspladsbrugsanvisning for hvert enkelt farligt stof eller materiale, som medarbejderne arbejder med. Brugsanvisningen skal:

  • Indeholde alle nødvendige oplysninger (forholdsregler, førstehjælp mv.).
  • Løbende ajourføres og opbevares, så den er tilgængelig for medarbejderne.
  • Sikre, at de ansatte ikke udsættes for farlige stoffer og materialer, der kan medføre sundheds- og sikkerhedsrisici.

Virksomhedens medarbejdere skal instrueres i brugen af arbejdspladsbrugsanvisningerne, og arbejdsgiveren skal sikre, at de nødvendige hjælpemidler til førstehjælp er til stede og klar til brug.

Unges arbejde med farlige stoffer
Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at unge under 18 år ikke må arbejde med noget, der er farligt (lbkg 2017 1084). Farligt arbejde er bl.a. arbejde med bestemte farlige stoffer. Bekendtgørelse nr. 239 om unges arbejde indeholder en liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for (bkg 2005 239). Listen er ikke udtømmende.

Desuden skal arbejdsgiveren sørge for, at de unge, hvor der skal findes brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer til brug for de ansatte under arbejdet, er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisningen.

Internationale regler om håndtering af farlige stoffer
Hvis din virksomhed modtager et krav vedrørende farlige stoffer, vil der ofte blive henvist til:

ILO konvention nr. 138 om minimumsalder, ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, og ILO konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde.

Alle disse konventioner er ratificeret af Danmark, og dansk lov er i overensstemmelse med deres indhold. ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen indeholder bl.a. et krav om, at arbejdsgivere, i det omfang det er muligt, skal iværksætte passende beskyttelsesforanstaltninger for medarbejdernes håndtering af farlige stoffer. Håndteringen skal ske på en sikker måde og må ikke medføre skade på medarbejdernes sundhed.

Derudover tilsiger ILO konvention nr. 138 om minimumsalder og ILO konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde, at unge under 18 ikke må udføre farligt arbejde. Det er op til staterne at definere, dog med visse begrænsninger, hvad der er defineret som farligt arbejde.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.