Print

GMO

Krav

GMO (Genetisk Modificeret Organisme) er betegnelsen for levende, gensplejsede organismer. Et krav vedrørende GMO betyder typisk, at din virksomhed skal erklære, at jeres produkter ikke indeholder GMO, eller at indholdet af GMO er godkendt, og at jeres produkter er mærkede i henhold til de gældende regler.

Kravene til godkendelse og mærkning af GMO-produkter, der må sælges i Danmark, er de samme som i resten af EU. Lovkravene i EU omhandler dog kun godkendelse og mærkning af GMO-produkter, hvorimod der ikke stilles krav om, at produkter ikke må indeholde GMO (medmindre det drejer sig om økologiske produkter). Din virksomhed har derfor ikke opfyldt et krav om et ”GMO-frit” produkt ved udelukkende at overholde den danske lovgivning.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomhedens produkt ikke indeholder GMO, klik på nedenstående:

GMO (1)

Virksomheden sikrer, at:

 • Virksomhedens produkter ikke indeholder gensplejsede organismer, som defineret i EU direktiv 01/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer.
 • Indholdet af GMO i produkterne bliver løbende kontrolleret via virksomhedens egenkontrol og krav til underleverandører.

Myndighederne fører tilsyn med, at reglerne for godkendelse og mærkning af GMO i produkter overholdes. Fødevaremyndighederne kontrollerer fødevarer, fodermyndighederne kontrollerer foderstoffer, og miljømyndighederne kontrollerer alle andre produkter. Hvis virksomheden overtræder reglerne for godkendelse og mærkning, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Gem til dokument

Hvis virksomheden yder en supplerende indsats for udnyttelse af genetiske ressourcer, klik på nedenstående:  

GMO (2)

Virksomheden sikrer, at:

 • Virksomhedens produkter udelukkende indeholder GMO godkendt efter reglerne i EU direktiv 01/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer samt EU forordning 1829/03/EF af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.
 • Produktet er mærket i henhold til gældende regler med angivelse af entydig GMO-identifikation, jf. reglerne i EU forordning 1830/03/EF af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer.
 • Virksomheden efterlever FN's Cartagena-protokols krav om bl.a. importlandets samtykke for visse GMO-produkter i forbindelse med eksport ud af EU.

Myndighederne fører tilsyn med, at reglerne for godkendelse, mærkning og eksport af GMO i produkter overholdes. Fødevaremyndighederne kontrollerer fødevarer, fodermyndighederne kontrollerer foderstoffer, og miljømyndighederne kontrollerer alle andre produkter. Hvis virksomheden overtræder reglerne for godkendelse og mærkning, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Gem til dokument

Hvis virksomhedens produkt indeholder GMO, klik på nedenstående: 

GMO (3)

Virksomheden sikrer, at:

 • Virksomhedens produkter ikke indeholder ingredienser fremstillet af GMO.
 • Indholdet af gensplejset materiale i ingredienserne løbende bliver kontrolleret gennem egenkontrol og krav til underleverandører.

Myndighederne fører tilsyn med, at reglerne for godkendelse og mærkning af GMO i produkter overholdes. Fødevaremyndighederne kontrollerer fødevarer, og fodermyndighederne kontrollerer foderstoffer. Hvis virksomheden overtræder reglerne for godkendelse og mærkning, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Gem til dokument

Hvis virksomheden producerer fødevarer eller foderstoffer, der ikke indeholder ingredienser fremstillet af GMO, klik på nedenstående:

GMO (4)

Virksomheden sikrer, at:

Produktet og dets ingredienser lever op til EU’s krav om godkendelse og mærkning, jf. reglerne i EU forordning 1829/03/EF af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Myndighederne fører tilsyn med, at reglerne for godkendelse og mærkning af GMO i produkter overholdes. Fødevaremyndighederne kontrollerer fødevarer, og fodermyndighederne kontrollerer foderstoffer. Hvis virksomheden overtræder reglerne for godkendelse og mærkning, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Gem til dokument

Hvis virksomheden bruger GMO under indesluttede forhold til fremstilling af produkter, klik på nedenstående:

GMO (5)

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens fremstilling af produkter ved hjælp af gensplejsede organismer (GMO) samt forsøg med GMO foregår under indesluttede forhold, der lever op til bestemmelserne i EU direktiv 2009/41/EF af 6. maj 2009 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø nr. 910 af 11. september 2008 med senere ændringer.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at reglerne for indesluttet brug af GMO overholdes. Hvis virksomheden overtræder reglerne for indesluttet brug af GMO, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Gem til dokument

Hvis virksomheden producerer fødevarer eller foderstoffer, som indeholder ingredienser fremstillet af GMO, klik på nedenstående:

GMO (6)

Virksomheden sikrer, at:

 • Virksomheden indsamler genetiske ressourcer med henblik på kommerciel udnyttelse.
 • Virksomheden agerer i overensstemmelse med principperne om udnyttelse af genetiske ressourcer i FN’s konvention om biologisk diversitet.
Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for GMO.

GMO og lovgivning
I hele EU er der et generelt krav om, at alle produkter, som indeholder GMO, skal være godkendt. Det er desuden et krav, at produkterne er mærket med, hvilken GMO-type de indeholder. Eksport af produkter, der indeholder GMO, til lande uden for EU skal leve op til reglerne i EU forordning om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer (1946/03/EF) og FN's Cartagena-protokol.

For gensplejsede fødevarer og foderstoffer er der tilmed fastsat en række EU-regler om godkendelse og mærkning. Gensplejsede organismer skal spores og mærkes efter reglerne i EU forordningen om sporbarhed og mærkning af GMO’er (1830/03/EF). Der er ingen krav om godkendelse eller mærkning af forarbejdede gensplejsede nonfood-produkter som fx fibre fra gensplejset bomuld.

Når det gælder gensplejsede planter, er plantefrø og uforarbejdede råvarer, der indeholder frø, fx tomater, omfattet af GMO betegnelsen. Når gensplejsede råvarer forarbejdes, betegnes de i lovgivningen ikke længere som GMO, men som gensplejset materiale. Alt GMO er underlagt en lang række særlige miljøkrav, mens forarbejdet gensplejset materiale kun er underlagt særlig regulering, hvis det skal anvendes som fødevarer eller dyrefoder.

Fremstilling af produkter ved hjælp af GMO under indesluttede forhold skal leve op til bestemmelserne i lovbekendtgørelse om miljø og genteknologi (Lbkg 2017 9). Denne lov med bekendtgørelser indfører bestemmelserne i EU direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (2009/41/EF), der er en ændring af EU direktiv 90/219/EØF.

Samme regler i Danmark og EU
Kravene til godkendelse og mærkning af gensplejsede produkter, der må sælges i Danmark, er de samme som i resten af EU. De enkelte EU-lande kan derfor ikke alene forbyde eller tillade et gensplejset produkt. Kun i akutte tilfælde kan de enkelte lande lave et midlertidigt forbud, hvis man opdager, at fødevaren er sundhedsskadelig.

I EU godkendes og mærkes:

 • Gensplejsede fødevarer og foderstoffer efter reglerne i EU forordning om gensplejsede fødevarer og foderstoffer (1829/2003/EF)
 • Gensplejsede lægemidler efter EU forordning om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (726/2004/EF)

Øvrige gensplejsede produkter miljøgodkendes efter EU-reglerne om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (01/18/EF), som er indført i bekendtgørelsen af lov om miljø og genteknologi (lbkg 2017 nr. 9). Urenheder af godkendt gensplejset materiale i almindelige fødevarer og foderstoffer skal mærkes, hvis indholdet ved laboratorieanalyser overstiger 0,9%, jf. reglerne i EU forordning 03/1829/EF om genetisk modificerede fødevarer og foder.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.