Print

Kemikalier

Krav

Hvis din virksomhed har modtaget et krav om miljø- og sundhedsforsvarligt brug af kemikalier fra en udenlandsk virksomhed kan du vælge at fremsende en erklæring om, at din virksomhed overholder EU’s og den danske kemikalielovgivining og dermed honorerer en række minimumskrav vedr. produktion, markedsføring, anvendelse og udledning af kemiske stoffer.

Hvis du har modtaget et krav vedrørende kemikalier i arbejdsmiljøet, dvs. om sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejde med farlige stoffer, kan du anvende den erklæringstekst, som findes under "Farlige stoffer".

Se også afsnittet om generelle krav til miljøbeskyttelse.

De første punkter er minimumskrav, som alene går på, at virksomheden overholder gældende lovgivning. Herudover kan virksomheden tilføje eventuelle yderligere tiltag, som den af egen drift har iværksat.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Kemikalier

Virksomheden sikrer som minimum, at:

  • Virksomheden lever op til kravene i REACH-forordningen
  • Virksomheden klassificerer, emballerer, mærker og opbevarer alle kemiske stoffer og produkter korrekt efter gældende regler.
  • Virksomheden ikke anvender kemiske stoffer, der er forbudt i internationale konventioner om farlige kemiske stoffer.
  • Virksomheden ikke bruger kemiske stoffer og produkter til anvendelser, der er forbudt i EU eller Danmark.
  • Virksomheden overholder krav om udledning af miljøfremmede stoffer til miljøet
  • Virksomheden overholder gældende produkt og branchespecifik lovgivning, som f.eks. legetøjsdirektivet, detergentforordningen eller RoHS-direktivet (om elektronik)

Virksomheden er bekendt med og respekterer miljømyndighedernes regler om kemikalier, som de bl.a. udtrykkes i EU’s REACH-forordning nr. 1907/2006 af 18. december 2006 samt den danske lovgivning i Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger nr. 1075 af 24. november 2011 samt Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439 af 3. juni 2002, der har hjemmel i Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter, lovbekendtgørelse nr. 755 af 12. december 2006. Denne lovgivning er baseret på harmoniserede regler om klassificering og mærkning i EU.

Virksomheden er endvidere bekendt med de internationale konventioner, forbud og anvendelsesbegrænsninger på kemikalieområdet i EU og Danmark, der har betydning for virksomhedens virke, samt (hvis relevant) produktspecifik lovgivning (f.eks. detergentforordningen (vaske- og rengøringsmidler), RoHS (elektronik) eller legetøjsdirektivet).

Gem til dokument

Hvis virksomhedens produkter indeholder stoffer, der skal klassificeres som farlige, klik på nedenstående:

Klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens produkter, der indeholder stoffer, som skal klassificeres som farlige, eller som er optaget på EU’s liste over farlige stoffer, er klassificeret, emballeret og mærket i overensstemmelse med danske regler. 

Gem til dokument

Hvis virksomhedens produkter ikke indeholder stoffer, der skal klassificeres som farlige, klik på nedenstående:

Produkter uden farlige stoffer

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens produkter ikke indeholder stoffer, der skal klassificeres som farlige eller er klassificeret som farlige, jf. EU’s liste over farlige stoffer og den danske kemikalielovgivning.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for kemikalier.

Der findes tre niveauer af regler på kemikalieområdet: Nationale, europæiske og øvrige internationale.
I Danmark sker reguleringen med udgangspunkt i kemikalieloven. Formålet med loven er især at forebygge effekter på miljø og sundhed, når kemiske stoffer og produkter fremstilles, opbevares, anvendes og bortskaffes. Kemikalieloven dækker alle stoffer og produkter, der markedsføres i Danmark. Der er udstedt mere end 40 bekendtgørelser, som forbyder eller begrænser adgangen til at bruge forskellige stoffer, for eksempel tungmetaller og drivhusgasser. 

EU’s nye REACH forordning sikrer, at der fremover vil komme mere viden om kemikalier miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. Det sker, når producenter og importører skal registrere kemiske stoffer hos det Europæiske kemikalieagentur. Herudover indeholder REACH bl.a. en godkendelsesordning for særligt problematiske stoffer samt et bilag om forbud og anvendelsesbegrænsning af kemiske stoffer i EU. Se den oprindelige forordning med ændringer.

EU har ligeledes fælles regler om, at farlige kemiske stoffer og produkter (blandinger) skal klassificeres og mærkes. De skal også emballeres forsvarligt. Reglerne om klassificering, emballering og mærkning omfatter både kemikalier, der sælges til private og kemikalier, der bruges professionelt. Producenter og importører har pligt til at klassificere kemiske stoffer. En klassificering går ud på at klarlægge, hvilke farlige egenskaber et stof har. Der er udviklet en række redskaber, som kan hjælpe til at klassificere farlige stoffer. Det er blandt andet EU’s liste over harmoniseret klassificering. Stoffer, der er på listen skal klassificeres og mærkes som angivet. EU’s nye klassificeringsforordning ophævede fra 2015 helt de gamle klassificeringsregler. I overgangsperioden skulle stoffer klassificeres efter den nye forordning fra 1. december 2010 og blandinger fra 1. juni 2015. Læs mere om de nye regler.

Begrænsning af brugen
På udvalgte områder er der indført begrænsninger i adgangen til at bruge bestemte stoffer, bl.a. ved helt eller delvist forbud. Den hidtidige indsats i Danmark og EU har koncentreret sig om:

  • Tungmetaller, bl.a. cadmium, kviksølv, nikkelbly.
  • Hormonforstyrrende stoffer, herunder phthalater i PVC.
  • Ozonlagsnedbrydende stoffer.
  • Andre organiske forbindelser, fx brommerede flammehæmmere og TBT i skibsbundmalinger.

Særlige regler for udvalgte produkter 
I EU er indført en række direktiver om forordninger om særlige produkter. Det gælder bl.a. detergentforordningen (om vaske og rengøringsmidler), RoHS-direktivet (om elektronik) og legetøjsdirektivet.

Skærpet dansk regulering
Reguleringen i Danmark er enten på linje med eller skærpet i forhold til EU's kemikalielovgivning.

F.eks. har Danmark indført en række regler om udfasning omkring ozonlagsnedbrydende stoffer. Reglerne skærper EU forordning om stoffer, som nedbryder ozonlaget (2009/1005/EF). Forordningen er i sig selv udtryk for en skærpelse, idet den indfører og skærper bestemmelserne i FN's protokol om udfasning af ozonlagsnedbrydende stoffer (Montreal-protokollen).

Internationale konventioner
Danmark har ratificeret en række internationale konventioner. De gælder i Danmark i form af EU-forordninger på området:   

Udledning af stoffer fra virksomheder til miljøet
Der findes også regler og krav vedr. virksomheders udledning af skadelige stoffer til luft, vand og jord. 

Miljøstyrelsen fører tilsyn
Det er bl.a. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, der fører tilsyn med, at reglerne for kemikalier bliver overholdt. Kemikalieinspektionen kan også kontaktes, hvis en forbruger, virksomhed eller organisation er usikker på, om et produkt opfylder kravene i kemikalielovgivningen.

Læs mere om kemikaliereglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.