Print

Korruption

Krav

Korruption er en bred betegnelse for forhold, hvor personlige interesser blandes sammen med embedsinteresser, fx bestikkelse, mandatsvig og favorisering.

Danmark er blandt de lande i verden, hvor korruption er mindst udbredt. Hvis din virksomheds produktion foregår i Danmark, opfylder I forbuddet mod korruption ved at henvise til de danske regler på området.

Hvis din virksomhed har internationale aktiviteter, kan det være nødvendigt at dokumentere, at I har en intern korruptionspolitik, som er indarbejdet i jeres rutiner og forretningsgange. I dansk lovgivning er der dog ingen krav om, at virksomheder skal have en intern korruptionspolitik. Hvis din virksomhed har en korruptionspolitik, kan du tilføje dette i erklæringen og beskrive politikkens centrale elementer.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Korruption

Virksomheden sikrer, at:

Ingen af virksomhedens medarbejdere giver uberettigede fordele til danske, udenlandske eller internationale embedsmænd eller ansatte i det private. Ingen af virksomhedens medarbejdere modtager uberettigede fordele.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om korruption, som de udtrykkes i bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 977 af 09. september 2017, §§ 122, 144, og 299 stk. 2.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med Europarådets Strafferetskonvention mod korruption og OECD's konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner samt FN’s konvention mod korruption (UNCAC).

De danske myndigheder straffer overtrædelser af de danske regler om korruption med bøde eller fængsel. Dette kan også gælde, hvis den strafbare handling foretages i udlandet.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for korruption.

Hvad er korruption
Blandt de mest almindelige former for korruption er bestikkelse, mandatsvig og favorisering:

  • Bestikkelse er den betaling, som uberettiget gives, modtages eller stilles i udsigt i forhold til embedsmænd eller ansatte i det private. Fænomenet har mange navne som fx ”returkommission”, ”smøring” og ”erkendtlighed”.
  • Mandatsvig forekommer, når en pligtstridig handlemåde eller et misbrug af en adgang til at handle med retsvirkning for en anden, tilføjer den, for hvem der handles, et formuetab.
  • Favorisering forekommer, når offentlige ressourcer anvendes med henblik på at tilgodese venner, familie eller andre med en særlig forbindelse til embedshaver.

Korruption medfører øgede omkostninger, usikre investeringer og risiko for chikane, afpresning og tab af kontrakter. Derfor kan det være en fordel at beskytte virksomheden mod korruption ved at udvikle og efterleve en konkret korruptionspolitik. Under ”Links” er der henvisninger til værktøjer m.v.

Danske regler om korruption
De vigtigste regler om korruption findes i bekendtgørelse af straffeloven § 122, § 144, og § 299, stk. 2 (lbkg 977 af 9. september 2017). Bestemmelserne forbyder bestikkelse blandt embedsmænd og ansatte i det private.

Bestikkelse af embedsmænd

Ifølge straffelovens § 122 er det strafbart at bestikke embedsmænd (aktiv bestikkelse), herunder udenlandske og internationale embedsmænd. Selve bestikkelsen sker i det øjeblik, et tilbud gives — også selv om det afslås af embedsmanden. Centralt i lovgivningen er formuleringen ”uberettiget yder gave eller anden fordel”, som dækker over fx penge, gentjenester, ferierejser, tilladelser og særlig støtte. Bestikkelse er strafbart, når det finder sted for at få en embedsmand til at gøre noget eller undlade noget i tjenesten.

Modtagelse af bestikkelse
Straffelovens § 144 omhandler embedsmænds modtagelse af bestikkelse (passiv bestikkelse). Bestemmelsen omfatter også udenlandske og internationale embedsmænd, og gælder hvis en embedsmand uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel. § 144 omfatter ydelser, som skaber tvivl om, hvorvidt gaverne påvirker embedsmanden, når han udøver sine beføjelser. Mindre gaver i forbindelse med jubilæum, fratrædelse eller lignende er således ikke omfattet af § 144.

Korruption i private retsforholdKorruption i forbindelse med private retsforhold (returkommission) er strafbart i henhold til straffelovens § 299, stk. 2. Der er tale om strafbar returkommission, hvis den pågældende ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, eller hvis nogen yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.

International lovgivning om korruption
De vigtigste internationale konventioner på området er:

Dansk lovgivning er i overensstemmelse med alle tre konventioner.

Regnskabsregler
OECD's konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske embedsmænd i internationale forretningstransaktioner kræver, at straffelovsbestemmelserne om korruption understøttes af regler, som sikrer gennemsigtige regnskaber. I Danmark sikres transparente regnskaber gennem bogføringsloven (LBK nr. 648 2006) og årsregnskabsloven (lbkg 2015 1580).

Skatteregler
I 1997 blev der indsat en bestemmelse i Ligningsloven om, at en virksomhed i sin skattepligtige indkomst ikke kan fradrage udgifter, som er blevet anvendt til bestikkelse af embedsmænd i straffelovens forstand. Dette var i et vist omfang muligt tidligere.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.