Print

Lægehjælp og førstehjælp

Krav

Et krav om lægehjælp og førstehjælp betyder bl.a., at der skal være udstyr i virksomheden, som sikrer, at medarbejdere kan modtage og give førstehjælp ved akutte ulykkestilfælde. Endvidere skal alle medarbejdere have adgang til lægehjælp ved akutte ulykkestilfælde og længerevarende sygdom.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om lægehjælp og førstehjælp ved at overholde de danske regler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Lægehjælp og førstehjælp

Virksomheden sikrer, at:

Alle virksomhedens medarbejdere har adgang til gratis lægehjælp. I Danmark er det ikke nødvendigt at være forsikret for at få lægehjælp. Virksomheden har desuden truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp. Det betyder bl.a., at:

  • Arbejdsstedet er forsynet med passende redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde.
  • Et tilstrækkeligt antal personer er oplært i førstehjælp.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om adgang til førstehjælp, som de udtrykkes i den danske lovgivning i bl.a. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EU direktiv 89/654/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet og ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for lægehjælp og førstehjælp.

Alle personer med et CPR-nr. har mulighed for at få gratis lægehjælp i Danmark. Til forskel fra mange andre lande er det i Danmark ikke nødvendigt at være forsikret for at få lægehjælp.

Danske regler for førstehjælp
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg nr. 1084 af 2017) indeholder et generelt krav om, at alt arbejde skal tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kravene til førstehjælp er uddybet i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96) og bekendtgørelsen om arbejdets udførelse (bkg 2004 559). Bekendtgørelsen fastslår, at virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse.

De danske regler bygger på to direktiver fra EU: EU direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF) og EU direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (89/391/EØF).

Arbejdsgiverens ansvar
Arbejdsgiveren skal sikre, at:

  • Arbejdsstedet, når arbejdets art og forholdene kræver det, er forsynet med passende ildslukningsudstyr og hjælpemidler til førstehjælp.
  • Lokalerne til førstehjælp indeholder den nødvendige mængde udstyr, materiel og bårer, og at det er anbragt på et hensigtsmæssigt sted.
  • Lokaler til førstehjælp er lettilgængelige.

Internationale regler om førstehjælp
Hvis I modtager et krav vedrørende førstehjælp, vil der ofte blive henvist til ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Danmark har ratificeret ILO konvention nr. 155 og dansk lov er i overensstemmelse med dens indhold.

ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen indeholder bl.a. et krav om, at arbejdsgivere skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger til håndtering af nødsituationer og ulykker. Dette dækker også over passende førstehjælpsudstyr.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.