Print

Løn og ansættelsesforhold

Krav

De internationale minimumsstandarder om lønforhold, goder og ansættelsesbetingelser dikterer bl.a., at virksomhedens ansatte får en ansættelseskontrakt, en rimelig løn, løn under overarbejde og har ret til ferie og kompetenceudvikling. Endvidere har ansatte også ret til fravær med passende ydelse i forbindelse med graviditet, barsel og adoption.

Generelt gælder det, at hvis din virksomhed overholder de danske regler om løn og ansættelsesforhold, overholder I også de gældende internationale regler. For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet vedrørende løn og ansættelsesforhold ved at overholde de danske regler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Løn og ansættelsesforhold

Virksomheden sikrer, at:

  • Alle ansatte får en minimumsløn, som er i overensstemmelse med internationale standarder.
  • Alle ansatte senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse får skriftlige oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid og evt. kollektive overenskomster.
  • Alle ansatte i virksomheden har mindst 25 dages betalt ferie om året, jf. de danske regler.
  • Alle ansatte, der arbejder i en kortere periode, optjener ferie, og at ferien afstemmes med længden af ansættelsen

Virksomheden er bekendt med og respekterer de danske krav om lønforhold, goder og ansættelsesbetingelser, som de udtrykkes i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010, Ferieloven, lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov, lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven, jf. lov nr. 827 af 23. juni 2017).

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, FN's Konvention om Afskaffelse af alle Former for Diskrimination mod Kvinder af 18. december 1979, ILO konvention nr. 52 om årlig ferie med løn.

Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til at indbringe sag for domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan virksomheden blive pålagt at betalte en godtgørelse til den ansatte, samt efterbetaling af manglende løn.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for løn og ansættelsesforhold.

Danske regler for løn og ansættelsesforhold
I Danmark er løn, goder og ansættelsesforhold typisk aftalt mellem arbejdsmarkedets parter via kollektiv overenskomst eller mellem en virksomhed og dens medarbejdere. Der er derfor forholdsvis begrænset lovgivning på området. Dog gælder blandt andet:

  • Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010)
  • Ferieloven (lov nr. 1177 af 9. oktober 2015)
  • Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov (ligebehandlingsloven, lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011)
  • Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven, jf. lov nr. 827 af 23. juni 2017).
    Da forhold vedrørende løn og ansættelsesvilkår typisk er reguleret af overenskomster, bør jeres virksomhed selv undersøge, hvilken overenskomst der gælder for jeres ansatte. Aftalen om overenskomsten kan med fordel skrives ind i erklæringen.

Få klar besked
Ifølge lov om ansættelsesbeviser skal arbejdsgiveren give lønmodtageren skriftlig oplysning om alle væsentlige forhold senest 1 måned efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Loven omfatter alle arbejdsforhold, hvor ansættelsesforholdet strækker sig over mere end fire uger, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er over otte timer om ugen.

Arbejdsgiveren skal bl.a. oplyse medarbejderen om, hvor arbejdet skal udføres, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid samt de kollektive overenskomster, som eventuelt gælder. Dertil skal ændringer i arbejdsforholdet oplyses skriftligt.

Hvis ansættelsesbeviset ikke lever op til reglerne, kan lønmodtageren få en godtgørelse. Lov om ansættelsesbeviser implementerer EU direktiv om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (91/533/EØF) i dansk lovgivning.

Ferie
Ferieloven sikrer, at man optjener 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse. Ferieloven sikrer desuden, at alle lønmodtagere har ret til minimum 25 feriedage om året. Lønmodtageren har ret til løn under ferien eller en feriegodtgørelse, som svarer til 12,5 procent af deres årsløn. Elever har lignende rettigheder. Der er fastsat særlige regler, der sikrer, at korttidsansatte optjener ret til betalt ferie.

Barsel
Barselloven sikrer, at moderen har ret til 14 ugers barselsorlov med dagpenge efter barnets fødsel. I samme periode har faderen ret til to ugers barselsorlov med løn. Fra barnet er 14 uger gammelt, har moderen og faderen tilsammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge, som de frit kan fordele imellem sig.

Undtagelser
Din virksomhed skal være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler mht. løn- og ansættelsesforhold for landbrug, fiskeri og transporterhvervene.

Internationale regler for løn- og ansættelsesforhold
I de krav, din virksomhed modtager, vil der ofte være henvisning til international lovgivning. Der kan for eksempel være henvisning til ILO konvention nr. 95 om beskyttelse af løn, ILO konvention nr. 131 om minimumsløn eller ILO konvention nr. 132 om årlig ferie med løn.

Danmark har ikke ratificeret disse konventioner. Dansk lovgivning opfylder dog som udgangspunkt de grundlæggende internationale bestemmelser om retten til ferie, som de kommer til udtryk i ILO konvention nr. 132. Derimod er der ikke nogen særlig lovgivning, der dækker de områder, som behandles i ILO konvention nr. 95 og 131. Disse områder er i stedet dækket af overenskomster. Jeres virksomhed må derfor selv undersøge, hvilken overenskomst der gælder for jeres ansatte. Aftalen om overenskomsten kan med fordel skrives ind i erklæringen.

Det følger af ILO konvention nr. 131 om minimumsløn, at virksomheden skal udbetale en løn, der sikrer, at de ansatte kan opretholde en rimelig levestandard. Ifølge ILO konvention nr. 95 om beskyttelse af løn skal virksomheden informere sine ansatte om centrale lønspørgsmål både før og under ansættelsen. Det følger også af denne konvention, at løn bør betales ved regelmæssige intervaller.

ILO konvention nr. 132 om ferie med løn fastsætter, at en medarbejder har ret til minimum tre ugers ferie pr. år. Hvis en person er ansat for en periode på mindre end tre år, må ferieperioden udregnes i forhold til ansættelsesperioden. Det følger af denne konvention, at det afhænger af national ret, hvor lang tid en person skal være ansat, før denne optjener retten til ferie med løn. Der er dog nævnt et maksimum i konventionen, hvorefter denne periode ikke må overstige seks måneder.

Foruden de ovennævnte ILO konventioner kan der også forekomme henvisninger til FN’s konvention om Afskaffelse af alle Former for Diskrimination mod Kvinder, som Danmark har tiltrådt. Konventionen fastslår bl.a., at kvinder har ret til barselsorlov eller tilsvarende sociale ydelser. Dansk lov er i overensstemmelse med konventionens indhold på barselsområdet.

Endelig kan virksomheden møde henvisninger til FN’s Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, som Danmark har tiltrådt. Konventionen er bredt formuleret og fastslår bl.a., at alle har ret til en rimelig løn og gunstige arbejdsvilkår herunder kvinders ret til barsel med løn. Den præcise udstrækning af dette er dog uklar, men indholdet af ovenstående internationale konventioner kan anvendes til at præcisere indholdet.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.