Print

Livscyklusvurdering

Krav

Et krav om, at din virksomheds produkter har gennemgået en generel vurdering af miljøpåvirkningerne over hele produktets livscyklus, betyder, at din virksomhed skal have gennemgået en livscyklusvurdering (LCA), eller at den arbejder efter livscyklustankegangen.

Dansk lovgivning fastsætter intet krav om LCA eller anvendelse af livscyklustankegangen. Ved at overholde dansk lovgivning opfylder din virksomhed derfor ikke automatisk kravene der stilles ved en livscyklusvurdering (LCA).

Hvis din virksomhed vil arbejde ud fra et livscyklusperspektiv, kan I bruge LCA efter de internationale standarder i ISO 14040-serien som udgangspunkt for indsatsen, eller I kan arbejde ud fra generel viden om produkternes miljøforhold fra vugge til grav.

Erklæringsteksterne kan du bruge, hvis din virksomhed arbejder efter livscyklustankegangen, men ikke laver en LCA, eller hvis virksomheden arbejder med LCA efter ISO 14040. Hvis I arbejder med LCA efter andet end ISO 14040, kan I erklære dette over for jeres samarbejdspartner og beskrive de centrale elementer i det specifikke system, som I har valgt.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomheden arbejder ud fra livscyklustankegangen, men ikke laver LCA, klik på nedenstående:

Anvendelse af livscyklustankegangen

Virksomheden sikrer, at:

Virksomheden systematisk forsøger at nedbringe og minimere belastningerne fra virksomhedens produkter ved at bruge livscyklustankegangen.

Virksomheden fokuserer på de relevante miljømæssige egenskaber i forbindelse med:

 • De anvendte materialer og kemikaliers miljømæssige egenskaber.
 • Fremstillingsprocessens forbrug af ressourcer og udledninger til vand, jord og luft.
 • De transportprocesser virksomheden har indflydelse på i produkternes livscyklus.
 • Miljømæssige belastninger i forbindelse med brug af produktet.
 • De miljømæssige belastninger i forbindelse med bortskaffelse af produktet.
Gem til dokument

Hvis virksomheden arbejder med LCA efter ISO 14040 og har ekstern kvalitetssikring, klik på nedenstående:

Livscyklusvurdering efter ISO 14040 med ekstern kvalitetssikring

Virksomheden sikrer, at:

 • Virksomheden prioriterer miljøindsatsen ud fra et livscyklusprincip – fx i produktudviklingen.
 • Virksomhedens hovedprodukter har gennemgået en livscyklusvurdering.

Livscyklusvurderingen følger principperne i forhold til ISO 14040-serien, og vurderingen er kvalitetssikret af firmaet [firmaets navn indsættes her]. Kopi af dokumentation i form af kvalitetssikret LCA rapport er vedlagt.

Gem til dokument

Hvis virksomheden arbejder med LCA efter ISO 14040 uden ekstern kvalitetssikring, klik på nedenstående:

Livscyklusvurdering efter ISO 14040 uden ekstern kvalitetssikring

Virksomheden sikrer, at:

 • Virksomheden prioriterer miljøindsatsen ud fra et livscyklusprincip - fx i produktudviklingen.
 • Virksomhedens hovedprodukter har gennemgået en livscyklusvurdering.

Livscyklusvurderingen følger principperne i forhold til ISO 14040-serien. Virksomheden har internt kvalitetsikret livscyklusvurderingen. Kopi af dokumentation i form af LCA rapport er vedlagt.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for livscyklusvurdering.

Livscyklusvurdering (LCA) og livscyklustankegang handler om at se virksomhedens produkt i forhold til hele produktets livscyklus. Fordelen ved dette er, at virksomheden kan sikre, at miljøindsatsen koncentreres, hvor det giver størst mulig miljømæssig gevinst.

En stor del af et produkts miljøbelastning bestemmes allerede under produktudviklingsarbejdet, fx når der vælges materialer, hjælpestoffer, processer og funktionsmetode. Med en LCA kan din virksomhed få en samlet vurdering af et produkts miljøbelastning "fra vugge til grav". Det vil sige, at I opgør den samlede miljøbelastning fra udvinding af materialerne over produktions- og forbrugsfasen, til produktet ender som affald i et behandlingsanlæg.

Fordelen ved at kigge på produkterne i et livscyklusperspektiv er blandt andet, at man kan fokusere på de væsentligste miljøforbedringer i hele værdikæden og dermed undgå, at virksomheden ved alene at fokusere på egne processer kommer til at forværre hele livscyklus. Med livscyklustankegangen kan du bruge eksisterende viden og tommelfingerregler om produkters miljøforhold til at arbejde med dine egne produkter. Det kan fx betyde design af mere miljøvenlige produkter, indførelse af renere teknologier eller krav til dine leverandører og deres processer.

Det kan være ressourcekrævende at lave en tilbundsgående LCA, og livscyklustankegangen er ofte tilstrækkelig. Med mindre din virksomhed vil markedsføre virksomhedens hensyntagen til produktets livscyklus. I det tilfælde kræver markedsføringsloven, at oplysningerne skal dokumenteres med en LCA.

Livscyklusvurderinger (LCA)
En LCA er en generel vurdering af et produkts miljøpåvirkninger fra ’vugge til grav’. Virksomheden redegør således for miljøbelastningerne i produktets fremstilling, anvendelse og bortskaffelse. Der findes mange forskellige niveauer at lave livscyklusvurderinger på, og ofte er det som virksomhed tilstrækkeligt blot at arbejde efter livscyklustankegangen.

En LCA kan laves mere eller mindre detaljeret. Nogle eksempler er:

 • MEKA-analyse (Materialer, Energi, Kemikalier, Andet) for produktet i livscyklus. MEKA er en simpel form for livscyklusvurdering.
 • Livscyklusscreening, hvor man benytter lettilgængelige data. En livscyklusscreening er lidt mere omfattende end MEKA og kræver adgang til LCA-data og meget gerne et LCA beregningsværktøj som fx GaBi.
 • Detaljeret livscyklusvurdering. Her er vurderingen mere komplet, og den inddrager specifikke data. Det er ofte tidskrævende at indsamle data, og et LCA beregningsværktøj som fx GaBi er nødvendigt.

Du kan lære meget mere om dette ved at kontakte LCA Center, der er det officielle danske videncenter for livscyklusvurderinger og livscyklustankegangen.

Hvis din virksomhed skal lave en LCA, kan det også være en fordel at følge principperne i ISO 14040-serien. Her kan det ofte være nødvendigt at få hjælp udefra til at komme i gang og lave en kvalitetssikring. Læs mere om ISO 14040 nedenfor.

Livscyklustankegang
Livscyklustankegangen betyder, at din virksomhed bruger viden om jeres produkter til at foretage en generel vurdering af miljøpåvirkningerne over hele produktets livscyklus, men I foretager ikke en decideret livscyklusvurdering.

De anerkendte miljømærker som fx Blomsten og Svanen bruger ofte livscyklustankegangen, når kriterierne til miljømærkede produkter fastlægges. Derfor vil du kunne hente inspiration til miljøforbedringer i et livscyklusperspektiv i miljømærkekriterier, hvis der findes et kriteriesæt for din type af produkter. Du kan læse mere om de to mærkningsordninger på denne hjemmeside under temaet: ”Miljømærker”.

Grønne indkøb er også en del af livscyklustankegangen. På dette område har Danmark gennemført en omfattende indsats for at styrke udviklingen og efterspørgslen efter mere miljøvenlige produkter, eksempelvis gennem Offentlig grøn indkøbspolitik. Du kan finde mere information her om den danske indsats inden for grøn indkøbspolitik og indsatsen i EU inden for grøn indkøbspolitik. Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en række lettilgængelige miljøvejledninger til indkøbere inden for forskellige produktgrupper. De redegør for, hvilke krav offentlige indkøbere bør stille til deres leverandører.

Danske initiativer vedrørende LCA og produktforbedringer
I Danmark har myndigheder og virksomheder gennem de sidste 15 år været langt fremme med at udvikle værktøjer, som kan hjælpe virksomheder og andre, der gerne vil i gang med en livscyklustilgang til miljøarbejdet.

Internationale standarder
Hvis du skal arbejde med livscyklusvurderinger, findes der en serie af internationale standarder (ISO 14040-serien), som fastlægger retningslinjerne for dette arbejde. I ISO 14040-serien kan din virksomhed se, hvad en LCA skal indeholde, og hvilke processer der er relevante at have med. Retningslinjerne siger intet om, hvilket niveau en LCA skal foretages på.

Der findes desuden internationale standarder for miljøledelse (ISO 14001, EMAS etc.), der primært handler om at reducere miljøbelastningerne på den enkelte virksomhed. Imidlertid kommer der også her med tiden øgede krav til også at fokusere på væsentlige miljøbelastninger for virksomhedens produkter i et livscyklusperspektiv. Du kan læse mere om standarder for miljøledelse på denne hjemmeside under temaet ”Miljøledelse”.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.