Print

Luftforurening

Krav

Et krav om at minimere luftforureningen betyder bl.a., at en virksomhed skal dokumentere, at den aktivt har forsøgt at nedbringe luftforureningen fra de stoffer, som kan ødelægge miljøet, medvirke til klimaforandringer og/eller være skadelige for sundheden eller miljøet.

Hvis din virksomhed overholder miljømyndighedernes krav til luftforurening efter dansk lovgivning, opfylder I som hovedregel også et krav om minimering af luftforureningen.

Til nogle virksomheder stilles der også krav om reduktion af gasser, der forøger drivhuseffekten. I dansk lovgivning er der et krav om, at virksomheder inden for en angiven dato skal slutte med at bruge bestemte kraftige drivhusgasser i nye anlæg og nye produkter (HFC’er, PFC’er og SF6). Hvis I på nuværende tidspunkt udfører en frivillig indsats for minimering af drivhusgasser, må I erklære dette over for jeres samarbejdspartner og beskrive de centrale initiativer.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Luftforurening

Virksomheden sikrer, at:

Virksomheden arbejder på at nedbringe udledningen af luftforurenende stoffer mest muligt.

Virksomheden er bekendt med og respekterer kravene til virksomhedens begrænsning af luftforurening som de kommer til udtryk i den dansk lovgivning i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 2010/75/EU om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Desuden er de danske miljømyndigheders arbejde i overensstemmelse med FN's klimakonvention med Kyoto-protokollen med tilføjelse af Doha-protokollen, samt FN’s konvention om langtrækkende grænseoverskridende luftforurening med de tilhørende protokoller som fx Goteborg-protokollen om beskyttelse mod forsuring, eutrofiering og jordnær ozon gennem nedbringelse af luftforurening.

Miljømyndighederne fører tilsyn med vores udledning af luftforurenende stoffer. Overtrædelse af vilkår i påbud og godkendelser om udledning af forurenende stoffer kan straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for luftforurening.

Danske regler om luftforurening
I Danmark er alle væsentlige udledninger af luftforureninger fra industri og energianlæg reguleret via miljøbeskyttelsesloven. Reglerne er uddybet i en række bekendtgørelser og vejledninger, herunder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001.

Afhængig af hvilken type virksomhed, der søger om godkendelse, stiller miljømyndighederne krav til virksomhedens udledninger. Fx kan der stilles krav om, at virksomheden:

  • Overholder Miljøstyrelsens vejledende krav til emissioner.
  • Dokumenterer, at vilkår for udledninger overholdes ved løbende egenkontrol.
  • Anvender den bedst tilgængelige teknik (BAT).

Den danske bekendtgørelse implementerer bl.a. EU direktiv nr. 96/61/EF om integrated pollution and prevention control (IPPC). Direktivet dækker samtlige større virksomheder i Danmark og fastsætter krav om bl.a. anvendelse af bedst tilgængelig teknik.

Drivhusgasser
Loven om kemikalier (lbkg 2017 115 med senere ændringer) indeholder et overordnet princip om, at alle virksomheder skal forsøge at begrænse miljøforurenende stoffer, herunder kraftige drivhusgasser.

Anvendelsen i nye anlæg og nye produkter af kraftige drivhusgasser (HFC’er, PFC’er og SF6) er reguleret nærmere i bekendtgørelsen om regulering af visse industrielle drivhusgasser (bkg 2017 525).

EU har med virkning fra 2005 indført et CO2-kvotesystem, der i Danmark kommer til at omfatte en række større energianlæg og energitunge industrier samt CO2-udledning fra nogle bestemte processer som cement-, kalk- og teglproduktion.

Internationale konventioner
I forhold til den generelle luftforurening vedtog EU’s ministerråd i oktober 2001 direktivet om nationale emissionslofter (2001/81/EF) og Danmark har tilsluttet sig FN’s Göteborg-protokol om nedbringelse af luftforurening. Direktivet og protokollen sigter begge mod at reducere udslippet af stoffer, der bl.a. bidrager til forsuring og overgødskning af jordbunden og vandmiljøerne. Dette gøres gennem fastsættelse af krav om, at landene fra og med 2010 skulle have nedbragt udledningen af svovl, NOX, organiske opløsningsmidler og ammoniak.

I forhold til udledningen af drivhusgasser har Danmark ratificeret FN's Kyoto-protokol om nedbringelse af udledningen af drivhusgasser. Protokollen sætter krav til reduktion af udledningen af kuldioxid (CO2), methan (CH4) og lattergas (N2O). Her er der tale om hydrofluorcarboner (HFC’er), perfluorcarboner (PFC’er) og svovlhexafluorid (SF6). Langt den overvejende del af indsatsen er fokuseret på CO2, der navnligt dannes ved forbrænding af kul, olie og naturgas.

For et overblik over FN's klimakonvention og FN's Kyoto-protokol

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.