Print

Miljøledelse

Krav

Et miljøledelsessystem betyder, at din virksomhed kan dokumentere, at den håndterer sine miljøforhold på en forsvarlig måde, og at virksomheden lever op til gældende lovgivning. Et miljøledelsessystem indebærer blandt andet udarbejdelsen og vedtagelsen af en miljøpolitik og fastsatte miljømålsætninger, mål og handlingsplaner. Det indebærer desuden, at virksomheden indfører og vedligeholder et styringssystem med procedurer for de væsentligste aktiviteter.

I dansk lovgivning er der ikke krav om, at virksomheder skal indføre et miljøledelsessystem. 

Erklæringsteksterne kan du bruge, hvis din virksomhed er ISO 14001-certificeret eller EMAS-registreret. Hvis I har sat jeres miljøledelse i system uden et miljøledelsescertifikat, må I erklære dette over for jeres samarbejdspartner og beskrive de centrale elementer i jeres miljøledelse. Virksomheder, der udarbejder grønne regnskaber, kan med fordel anvende disse regnskaber som dokumentation for virksomhedens miljøindsats.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomheden er ISO 14001-certificeret, klik på nedenstående:

ISO 14001-certificering

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens arbejde med dets miljøforhold er certificeret efter ISO 14001-standarden. Det betyder, at virksomheden arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre sin miljøpræstation.

Virksomhedens miljøledelsessystem efterses årligt af eksterne auditorer, der vurderer virksomhedens faktiske miljøpræstation i forhold til procedurerne i miljøledelsessystemet. Kopi af virksomhedens miljøcertifikat er vedlagt.

Gem til dokument

Hvis virksomheden er EMAS-registreret, klik på nedenstående:

EMAS-registrering

Virksomheden sikrer, at:

Virksomheden er registreret i EMAS-ordningen. Det betyder, at virksomheden arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre miljøpræstationen.

Der laves en årlig miljøredegørelse, som offentliggøres.

Der stilles miljøkrav til virksomhedens leverandører ved indkøb af varer til virksomheden i størst muligt omfang.

Virksomhedens miljøledelsessystem gennemgås årligt af en ekstern akkrediteret verifikator, der vurderer virksomhedens miljøpræstation og miljøredegørelsen. Kopi af den seneste miljøredegørelse er vedlagt.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for miljøledelse.

Dansk lovgivning
I dansk lovgivning er der ikke et generelt krav om, at virksomheder skal indføre et miljøledelsessystem. En undtagelse herfra findes i bekendtgørelsen om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bkg 2012 1312), om autoophugningsvirksomheder, der skal have et certificeret miljøledelsessystem.

Det er ikke et krav i dansk lovgivning at man skal have et miljøledelsessystem.

Certificerede miljøledelsessystemer
I kan vælge at indføre miljøledelse efter jeres eget system, eller I kan anvende et af de anerkendte systemer. Disse er:

  • ISO 14001-certificering
  • EMAS-registrering

Et certificeret miljøledelsessystem betyder, at miljøledelsessystemet jævnligt bliver kontrolleret og revideret af en uafhængig instans. Med en EMAS-registrering og ISO 14001 sikres det, at virksomheden overholder regler og påbud på miljøområdet. EMAS kræver desuden, at virksomheden udarbejder og offentliggør en årlig miljøredegørelse.

Virksomhedens eget miljøledelsessystem
Hvis I vælger selv at udvikle et miljøledelsessystem, er der ingen formelle krav til, hvordan I skal tilrettelægge dette arbejde. Hos Miljøstyrelsen kan du få et overblik over de forskellige værktøjer til miljøledelse.

I Danmark har en række af de miljøbelastende virksomheder pligt til at udarbejde et grønt regnskab i henhold til de danske regler i bekendtgørelsen om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab (bkg 2015 1172). Et grønt regnskab er ikke et miljøledelsessystem, men virksomheden kan bruge oplysningerne over for sine kunder som en miljøredegørelse.

ISO 14001-certificering
ISO 14001-standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden. Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence, ligesom det beskriver miljøopgaver i hverdagen.

ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret: Miljøpolitik, planlægning, iværksættelse og drift, kontrol og korrigerende handlinger samt ledelsens gennemgang. ISO 14001 minder meget om EMAS, men den er ikke helt så omfattende i sine krav. Forskellen er i store træk, at der til en EMAS skal udarbejdes en miljøredegørelsLIe som skal offentliggøres.

Med en ISO 14001 certificering er man godt stillet i forhold til at udarbejde et grønt regnskab. ISO 14001 og EMAS sidestilles da også i det lovpligtige grønne regnskab.

EMAS
EMAS er det mest ambitiøse miljøledelsessystem, en virksomhed kan blive certificeret til. Miljøledelse efter EMAS indebærer, at virksomheden:

  • Gennemfører en indledende miljøgennemgang.
  • Løbende forbedrer miljøindsatsen ud over, hvad loven kræver.
  • Fastsætter en miljøpolitik og målsætninger for miljøarbejdet.
  • Offentliggør en årlig miljøredegørelse.
  • Aktivt inddrager medarbejderne i miljøarbejdet.

For at blive EMAS-registreret skal en virksomhed kortlægge og gøre noget ved den direkte miljøbelastning fra dens aktiviteter – og de indirekte miljøforhold fra produkter og serviceydelser. Den årlige miljøredegørelse, som udarbejdes i forbindelse med en EMAS-registrering, erstatter det grønne regnskab, som mange virksomheder ellers er forpligtet til at lave.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.