Print

Miljømærker

Krav

Nogle kunder (både private og offentlige) efterspørger miljømærker.

Hvis din virksomhed ikke er en fødevarevirksomhed, kan jeres produkter blive udstyret med et officielt miljømærke, hvis de lever op til kravene for de officielle miljømærkers respektive produktgrupper. I Danmark findes der to officielle miljømærker: Det nordiske Svanemærke og EU’s Blomsten. Det er frivilligt for virksomheder at anvende et miljømærke, der er altså ingen krav i dansk lovgivning om, at virksomheder skal udstyre deres produkter med et officielt miljømærke. Din virksomhed skal søge om licens for at få lov til at anvende et af de to officielle miljømærker.

Hvis din virksomhed er en fødevarevirksomhed, kan I anvende et økomærke på jeres produkter, når det enkelte produkt lever op til kravene for anvendelsen af mærket. I Danmark anvendes primært det statslige Ø-mærke. Det europæiske EU-logo vinder dog større og større udbredelse i Danmark. Hvis din virksomhed anvender et af disse to mærker, kan I bruge en af de nedenstående erklæringer. Hvis din virksomhed bruger et af de mange udenlandske økomærker, kan I erklære dette over for jeres samarbejdspartner og beskrive de centrale elementer i den ordning, I har valgt.

I dansk lov er der intet krav om mærkning af økologiske produkter med et økomærke. Der er tale om frivillige mærkningsordninger. Hvis din virksomhed vælger at henvise til, at produktet er økologisk, skal reglerne på området dog følges.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomheden anvender EU’s Blomsten, klik på nedenstående:

Det europæiske EU miljømærke, Blomsten

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens produkter har licens til EU miljømærket, Blomsten. Det betyder, at produktet følger EU’s kriterier for at opnå et miljømærke.

Kriterierne er fastsat på baggrund af en vurdering af produktets livscyklus, - fra vugge til grav - samt hvad den miljømæssigt set bedste del af markedet kan præstere. Derved sikrer man, at produktet har gode miljøegenskaber inden for sin produktkategori, samt at der er taget hensyn til sundhed, og at kvaliteten er god.

Virksomheden overholder kravene til Blomsten og følger EU forordning nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket samt Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke, BEK nr. 447 af 23. april 2010.

Miljømærkning Danmark (www.ecolabel.dk) kontrollerer, at virksomhedens produkter lever op til kriterierne.

Gem til dokument

Hvis virksomheden anvender det nordiske miljømærke, Svanen, klik på nedenstående: 

Det nordiske miljømærke, Svanen

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens produkter har licens til det nordiske miljømærke, Svanen. Det betyder, at produktet følger de nordiske kriterier for at opnå et miljømærke.

Kriterierne er fastsat på baggrund af en vurdering af produktets livscyklus, - fra vugge til grav - og hvad den miljømæssigt set bedste del af markedet kan præstere. Derved sikrer man, at produktet har gode miljøegenskaber inden for sin produktkategori, samt at der er taget hensyn til sundhed, og at kvaliteten er god.

Virksomheden overholder kravene til Svanens specifikke produktkriterier og følger Nordisk Ministerråds retningslinjer for Svanen, samt Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke, BEK nr. 447 af 23. april 2010.

Miljømærkning Danmark (http://www.ecolabel.dk) kontrollerer, at virksomhedens produkter lever op til kriterierne.

Gem til dokument

Hvis virksomheden anvender Ø-mærket, klik på nedenstående: 

Ø-mærket

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens fødevarer er produceret i overensstemmelse med Rådets forordning 834/2007/EØF af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter samt Kommissionens forordning (EF) Nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007.

Virksomheden kan frivilligt anvende Ø-mærket i overensstemmelse med betingelserne i Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. nr.1404 af 3. december 2015 samt Bekendtgørelse om anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood nr. 1638 af 15. december 2017.

Kontrollen, som kræves ifølge EU’s økologiregler, udføres i Danmark af Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen.. Der kan sanktioneres med fx indskærpelser, forbud og bøder.

Virksomhedens fødevarer er produceret på en måde, så der tages særlige hensyn til bl.a. miljø og dyrevelfærd.

Virksomheden er bekendt med og overholder kravene til Ø-mærket, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v. nr. 1404 af 3. december 2015 samt Bekendtgørelse om anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood nr. 1638 af 15. december 2017.

De danske regler supplerer EU forordning nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter samt Kommissionens forordning nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 834/2007.

Kontrollen af fødevarevirksomhederne foretages af Fødevarestyrelsen og de lokale fødevareregioner. Der kan sanktioneres med indskærpelser, forbud og bøder.

Gem til dokument

Hvis virksomheden anvender det europæiske økologi-logo, klik på nedenstående:

Det europæiske økologi-logo

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens fødevarer er produceret i overensstemmelse med Rådets forordning 834/2007/EØF af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter samt Kommissionens forordning (EF) Nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007.på en måde, så der tages særlige hensyn til bl.a. miljø og dyrevelfærd.

Virksomheden er bekendt med og overholder kravene til EU´s økologimærke, som de udtrykkes i Rådets forordning nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter samt i Kommissionens forordning nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 834/2007. Den kontrolordning, som er foreskrevet i EU forordningen er gennemført i Danmark ved (først og fremmest) suppleres af den danske lovgivning i Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. nr. 49 af 22. januar 2013Bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v. nr. 1671 af 22. december 2010  samt

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugproduktion m.v. nr. 716 af 27. juni 2012anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood nr. 1053 af 6. september 2010.

Kontrollen af fødevarevirksomhederne foretages af Fødevarestyrelsen og de lokale fødevareregioner. Kontrollen med jordbrugsbedrifter og deres forsyningsvirksomheder foretages af NaturErhvervstyrelsenDer kan sanktioneres med f.eks. indskærpelser, forbud og bøder.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for miljø- og økologimærker.

Din virksomheds varer og tjenesteydelser kan blive mærket med et miljømærke. Hvis din virksomhed producerer fødevarer, har du mulighed for at udstyre dine produkter med et økologimærke.

Miljømærker i Danmark
Miljømærker er en mærkningsordning for produkter. I Danmark findes der to officielle miljømærker: EU miljømærket Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen og. Blomsten og Svanen er ikke konkurrerende mærker – de er to sider af samme sag. Den største forskel mellem Blomsten og Svanen er, at de udspringer af to forskellige instanser og dækker forskellige markeder. Mål og miljøkrav er stort set ens.

Hvis jeres produkt både kan få Blomsten og Svanen, kan I med fordel vælge mærke efter, hvor I sælger mest, og dermed hvilket mærke forbrugerne på de pågældende markeder kender mest til.

Miljømærkernes krav
De miljømærkede produkter skal leve op til en række krav, der tager udgangspunkt i produkternes livscyklus fra vugge til grav. Ved udviklingen af kriterier for en produktgruppe vurderer man, hvordan produkterne påvirker miljøet, fra de bliver "født" som råmateriale til de ”dør”, dvs. ophører med at fungere som produkt, og bliver en del af affaldsstrømmen. Miljømærkerne stiller krav om effektivitet og kvalitet. Miljømærkerne stiller krav om, at produktet skal have så lille en miljøbelastning og så lavt indhold af indhold af miljø- og sundhedsfarlige stoffer som muligt. F.eks. er der krav om at, miljømærkede vaske- og rengøringsmidler skal være nedbrydelige, da de ender i vandmiljøet. Der stilles krav om, at tryksager, elektronik og møbler skal kunne genanvendes, så materialerne kan indgå som ny ressourcer i ny produkter.

I sidste ende er det dog oftest forbrugeren, der er afgørende for om produktet genanvendes korrekt, afhængigt af, hvordan produktet bortskaffes.

Miljømærkede produkter lever altid op til skrappere krav end lovgivningen. Når et produkt er mærket med Svanen eller Blomsten, er det en garanti for:

  • At produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori.
  • At der er taget hensyn til sundhed.
  • At kvaliteten er god.

Filosofien bag miljømærkerne er at bidrage til en mere bæredygtig produktion og forbrug gennem konstante, trinvise forbedringer. Derfor strammes kravene til de miljømærkede produkter hvert 3.-5. år, så man sikrer, at niveauet er i top i takt med den generelle udvikling på området.

Samarbejde mellem de to mærker
Miljømærkerne Blomsten og Svanen er frivillige ordninger, og producenten betaler et gebyr for retten til at anvende mærket i markedsføringen af produktet. I det daglige arbejde er der et tæt samarbejde mellem de to mærker. Det betyder, at begge mærker inddrager det andet mærkes kriterier i arbejdet med udviklingen af kriterier for nye produktgrupper og i revisionen af eksisterende kriterier. Herved sikres det, at kravene inden for de to mærker er koordineret mest muligt.

Regelgrundlag for Svanen og Blomsten
I dag har Blomsten krav til 27 produktgrupper, og Svanen har krav til 58 produktgrupper, men antallet af produktgrupper udvides løbende. Blomsten er udviklet med udgangspunkt i EU's forordning om EU-miljømærket (nr. 66/2010). Reglerne for nordisk miljømærkning af Svanen er udformet med udgangspunkt i Nordisk Miljømærkenævns Miljøfilosofi.

Økologimærker i Danmark

Virksomheder, der producerer f.eks. økologiske fødevarer og, økologiske uforarbejdede landbrugsprodukter har mulighed for at mærke deres produkter med flere forskellige økologimærker. Mærkningen sker på frivillig basis. I Danmark kan virksomheder, som omfattes af de danske myndigheders økologikontrol, på frivillig basis mærke med er det mest kendte økologimærke det statslige Ø-mærket med teksten ”Statskontrolleret økologisk”, men det er også muligt at mærke sine produkter med det europæiske EU-logo og en lang række andre udenlandske mærker. Dog blev EU-logoet obligatorisk at anvende for økologiske fødevarer produkter tilberedt i EU fra 1. juli 2010.

Hvis man mærker med et mærke, udelukker det ikke, at man samtidig kan mærke med et andet. Valget af hvilket mærke man ønsker at anvende, kan foretages ud fra, hvor man ønsker at afsætte sine varer. Hvis det er det danske marked, der er interessant, kan man med fordel vælge at bruge det danske Ø-mærke sammen med eller EU-logoet, mens det kan være mere fordelagtigt at mærke med det europæiske EU-logo kombineret med eller er et udenlandsk mærke, hvis man vil afsætte sine fødevarer i et andet europæisk land.

Økologimærkernes krav

De krav, der ligger bagved økologimærkerne, er udformet med det sigte at fremme en produktion af fødevarer, der tager hensyn til bl.a. miljø og dyrevelfærd i primærproduktionen, dvs. typisk indtil koen eller grisen slagtes, eller kornet eller grøntsagerne høstes.

Reglerne i de mange økologimærkningsordninger kan være forskellige, men de hviler alle på de minimumsregler, der er fastsat på EU-niveau. Disse regler revideres løbende for at følge med udviklingen.

Regelgrundlag for økologimærket

EU-logoet er reguleret i økologiforordningen (nr. 834/2007) og i Kommissionens forordning nr. 889/2008. Regelsættet fastsætter minimumskrav til produktion og kontrol af økologiske produkter. Brug af det Det danske Ø-mærke forudsætter, at de nævnte EU-økologiregler er overholdt, og at virksomheden, der mærker med Ø-mærket, er omfattet af økologikontrol udført af de danske myndighederbygger således på dette regelsæt samt de supplerende regler herom i (jf. Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. og Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.) - Økologibekendtgørelsen (BEK nr. 21 af 04/01/2017) og Bekendtgørelse om anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood (BEK nr. 15 af 15/12/2017). De mange udenlandske økologimærker har hver deres sæt af krav, der dog som minimum har reglerne i økologiforordningen til fælles. Eksempler på sådanne mærkningsordninger er det svenske KRAV-mærke og det engelske Soil-mærke.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.