Print

Påvirkning af leverandører

Her får I inspiration til, hvordan I kan agere, hvis I bliver opmærksomme på en negativ indflydelse på CSR-principperne, som en leverandør er skyld i.

Afdæk handlemuligheder

Nær I skal beslutte, hvad der vil være det rigtige at gøre, bør I overveje, hvilke muligheder I har for at påvirke leverandøren og hvor vigtig leverandøren er for jer.

Uanset hvor mange ressourcer I bruger på ansvarlig leverandørstyring, kan I stadig risikere at identificere negativ indflydelse på CSR-principperne blandt jeres leverandører.

I de situationer forventes I at reagere. Hvad I forventes at gøre afhænger af dels hvilken påvirkningskraft I har overfor leverandøren, dels hvor vigtig leverandøren er for jer. Som tommelfingerregel er en leverandør vigtig, hvis den leverer en service eller et produkt som er essentielt for jeres virksomhed og som ikke kan erstattes. I kan bruge beslutningsmatricen nedenfor til at afdække jeres handlemuligheder i forskellige situationer.

Skema
Tag handling

 Der er flere veje til at skabe forandring hos jeres leverandør.

Som en mindre virksomhed vil I ikke altid have tilstrækkelig stor påvirkningskraft til at skabe en forandring hos en leverandør, der enten forårsager eller bidrager til negativ indflydelse på CSR-principperne. Men påvirkningskraft består af mere end bare størrelsen på jeres ordre. Når I ønsker at påvirke en leverandør kan I også overveje jeres muligheder for:

Afslut (ikke) samarbejdet

Det er vigtigt, at I ikke bare afslutter samarbejdet med en leverandør, der har problemer med at overholde jeres Code of Conduct.

Generelt bør tilfælde af negativ indflydelse på CSR-principperne ikke være en anledning til at afslutte samarbejdet. Det afgørende er, om I kan opretholde en fornuftig dialog med leverandøren, og om leverandøren er villig til at gennemføre forbedringer. Formålet med ansvarlig leverandørstyring er at skabe en positiv udvikling hos leverandørerne og sikre løbende forbedringer af deres CSR-forhold. 

Der kan alligevel være situationer, hvor I bør afslutte samarbejdet med en leverandør. Det vil typisk være hvis leverandøren er skyld i negativ indflydelse på CSR-principperne, og jeres påvirkningskraft er for lille til at få leverandøren til at ændre adfærd – og det ikke er muligt for jer at øge jeres påvirkningskraft. Men I bør samtidig vurdere risici ved at afslutte samarbejdet. Vil en afslutning på samarbejdet forværre situationen? Og vil I kunne finde alternative leverandører, hvor forholdene er bedre?

I bør være ekstra opmærksomme, hvis I vælger at fastholde samarbejdet med en leverandør, der fortsat har en negativ indflydelse på CSR-principperne. I sådanne tilfælde bør I kunne dokumentere, at I forsøger at forbedre forholdene og påvirke udviklingen hos leverandøren. I bør også være parate til at leve med, at det at fastholde samarbejdet kan få både økonomiske eller juridiske konsekvenser og skade jeres omdømme.

I bør ligeledes være ekstra opmærksomme på risikoen for at medvirke til særligt grove krænkelser. Der findes ikke én definition på grove krænkelser, men følgende vil generelt være inkluderet: Folkemord, slaveri og slavelignende tilstande, vilkårlige henrettelser, tortur, tvungne forsvindinger, vilkårlig og forlænget detention og systematisk diskrimination. I disse tilfælde er der efter international ret risiko for at pådrage sig et juridisk ansvar. Leverandører, der opererer i konfliktramte områder eller hvor der forekommer grov og systematisk undertrykkelse af mennesker, vil have en øget risiko for at medvirke til særligt grove krænkelser begået af andre aktører, fx staten, lokale sikkerhedsstyrker eller oprørsstyrker. I og jeres leverandører bør sikre, at der i sådanne områder er et øget beredskab for at demonstrere nødvendig omhu og behandle risikoen som en juridisk risiko.

Tilfør leverandøren viden
Sørg for oprejsning

Hvis leverandørne er skyld i negativ indflydelse på CSR-principperne, skal der rettes op på situationen for de berørte.

At give oprejsning handler om at korrigere en fejl eller gøre en skade god igen. Det drejer sig grundlæggende om at tage sig af de berørte for den negative indflydelse på CSR-principperne. Hvis en leverandør har haft en negativ indflydelse på menneskerettighederne er det ofte let at identificere de berørte. Det kan fx være medarbejdere, lokalbefolkningen, kunder osv.

Hvis en leverandør har haft en negativ indflydelse på miljøet eller har benyttet sig af korruption kan det derimod være sværere at identificere berørte mennesker. I disse tilfælde handler oprejsning ofte om at henvende sig til de relevante myndigheder og samarbejde i et eventuelt sagsforløb. I skal dog være opmærksomme på, at en negativ indflydelse på miljøet eller brug af korruption godt kan berøre mennesker, fx når et miljøproblem får indflydelse på lokalbefolkningens ret til sundhed eller når brug af korruption påvirker medarbejdernes ret til lige løn for lige arbejde.

Hvis en leverandør er skyld i negativ indflydelse på CSR-principperne, har leverandøren pligt til at sikre sig, at de berørte får oprejsning. Det samme gælder for jeres egen virksomhed, hvis I forårsager eller bidrager til en sådan situation. Jeres virksomhed kan fx. bidrage til en negativ indflydelse på retten til hvile, fritid og betalt ferie, hvis I ændrer kravsspecifikationen til jeres leverandør kort før deadline, så leverandørens medarbejdere er nødsat til at arbejde over. Du kan finde andre eksempler på, hvornår virksomheden forårsager, bidrager eller er linket til negativ indflydelse på CSR-principperne i UNGP Interpretive Guide side 17.    

Hvis jeres virksomhed hverken har forårsaget eller bidraget til den negative indflydelse, har I imidlertid ikke pligt til at deltage i oprejsningsarbejdet. I kan dog vælge at gøre det alligevel, fordi I har en interesse i at leverandøren agerer ansvarligt i situationen. At deltage i oprejsningsarbejdet kan være et naturligt led i samarbejdet med jeres leverandører.

Under fanebladet Klagemekanismer kan I læse gode råd til, hvordan I bør arbejde med at sikre at berørte parter kan få adgang til oprejsning i jeres egen virksomhed. Disse gode råd kan også bruges, når I skal støtte jeres leverandører på området.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.