Print

Psykisk arbejdsmiljø

Krav

Lovgivningen betyder bl.a., at virksomheden skal forebygge risiko for fysiske eller psykiske overgreb som fx vold, trusler om vold, anden truende adfærd, misbrug og verbal chikane.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet vedrørende psykisk arbejdsmiljø ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Psykisk arbejdsmiljø

Virksomheden sikrer, at:

  • Der er minimal risiko for fysiske eller psykiske helbredsforringelser ved arbejdet.
  • Der er foretaget en vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Vurderingen er lavet for alle led af arbejdet og er med til at sikre, at arbejdet sker på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.
  • Ensidigt belastende arbejde, som medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt, undgås eller begrænses.
  • Arbejdstempoet er således, at det ikke medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt.
  • Isoleret arbejde, som kan medføre fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse, undgås eller begrænses.
  • Arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om psykisk arbejdsmiljø, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Hvis din virksomhed er omfattet af overenskomst, klik på nedenstående:

Psykisk arbejdsmiljø inkluderet i overenskomst

Virksomheden er omfattet af en overenskomst mellem [organisationens navn indsættes her] og [organisationens navn indsættes her]. Det inkluderer en aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø, samt adgang til fagretlig behandling.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for det psykiske arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen. Det gælder arbejdets organisatoriske og teknologiske betingelser, arbejdets indhold og den måde, arbejdet er tilrettelagt på. Det gælder også samspillet mellem ledelse og medarbejdere samt mellem kolleger indbyrdes.

Herudover dækker psykisk arbejdsmiljø over udsættelse for fysiske eller psykiske overgreb, fx vold, trusler om vold, anden truende adfærd, misbrug eller verbal chikane.

Danske regler for psykisk arbejdsmiljø
I Danmark er arbejdsmiljøet reguleret i Arbejdsmiljøloven, lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017. Ifølge Arbejdsmiljøloven skal danske arbejdsgivere til enhver tid sikre, at produktionen kan foregå uden at belaste arbejdsmiljøet, og at der ikke er risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdsforholdene skal løbende forbedres, så de svarer til den teknologiske og sociale udvikling i samfundet.

De danske krav til det psykiske arbejdsmiljø er uddybet i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse (bkg 2004 559).

De danske regler bygger på et EU direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (89/391/EØF).

Arbejdspladsvurdering (APV)
For virksomheder med ansatte er arbejdet med at sikre sunde og velordnede arbejdsforhold en del af den lovpligtige vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen - i daglig tale kaldet arbejdspladsvurdering (APV)). APV er en procedure i virksomheden, hvor den skal registrere, vurdere, prioritere og følge op på virksomhedens arbejdsmiljø, og den har virksomheden pligt til at udføre. APV'en skal være tilgængelig for alle i virksomheden.

Sundt arbejdsmiljø
Ifølge bekendtgørelsen skal arbejdet i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette beror på en vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på medarbejdernes fysiske eller psykiske sundhed.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at dette er opfyldt. Arbejdstilsynet kan kræve, at en arbejdsgiver gennemfører særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt på kort eller lang sigt.

Særlige tilfælde
Hvor arbejdet i særlig grad kan bringe sikkerhed og sundhed i fare, kan Arbejdstilsynet stille krav om pauser og begrænset arbejdstid for dette arbejde. Arbejdstilsynet kan stille krav de steder, hvor der anvendes særligt arbejdstøj og personlige værnemidler.

Ved udførelsen af arbejdet skal det bl.a. tilstræbes, at:

  • Ensidigt belastende arbejde, som medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt, undgås eller begrænses.
  • Arbejdstempoet er således, at det ikke medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt.
  • Isoleret arbejde, som kan medføre fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse, undgås eller begrænses.

Arbejdsgiveren skal desuden sikre, at arbejdet ikke medfører en risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.