Print

Sikre bygninger

Krav

Et krav om sikre bygninger betyder bl.a., at alle bygninger, anlæg, arealer m.v. indrettes, konstrueres og bruges, så det ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om sikre bygninger ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Sikre bygninger

Virksomheden sikrer, at:

Alle bygninger, anlæg, arealer m.v., som virksomhedens ansatte har adgang til i forbindelse med deres arbejde, er indrettet, konstrueret og anvendt på en sådan måde, at de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Det betyder bl.a., at:

  • Arbejdsstedet er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra en vurdering af de arbejdsmiljøforhold, som kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.
  • Arbejdsstedet er indrettet, så der er mulighed for flugt og redning af personer ved brand og andre ulykker.
  • Arbejdsstedet er indrettet, så bygningerne er stabile og sikre

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om sikre bygninger, som de udtrykkes i den danske lovgivning i bekendtgørelse af byggelov, lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, med senere ændringer, bygningsreglementet bekendtgørelse 1615 af 13. december 2017 med senere ændringer og i bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske arbejdsmiljølovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EU direktiv 89/654 EØF af 30. november om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet og ILO konvention nr. 155 af 22. juni 1981 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Byggeri skal overholde byggelovgivningens (byggelovens og bygningsreglementets)  bestemmelser. Efter byggeloven påhviler det den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at bygningen er lovlig, og at ulovlige forhold lovliggøres. Hvis et ulovligt forhold ved en bygning består i ulovligt brug af bygningen, påhviler pligten tillige brugeren.

Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud meddelt af kommunalbestyrelsen om at berigtige et ulovligt forhold, kan der ved dom pålægges ejeren eller brugeren tvangsbøder. Overholdes et påbud ikke, eller berigtiges det ulovlige forhold ikke på trods af pålæg om dagsbøder, kan kommunalbestyrelsen berigtige det ulovlige forhold på ejerens eller brugerens bekostning.

Den der overtræder byggelovgivningen kan desuden blive straffet herfor med bøde.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for sikre bygninger.

Danske regler om sikre bygninger
I Danmark er der klare regler for sikkerheden i de bygninger, anlæg, arealer m.v., som virksomhedens ansatte har adgang til i forbindelse med deres arbejde.

For at sikre, at byggeriet er sikkert og sundt, stiller byggelovgivningen en række krav til bl.a. energiforanstaltninger, brandsikkerhed, udformning af konstruktioner, indeklima og installationer i bygningen. Kravene uddybes i bygningsreglementet 2018, bekendtgørelse nr, 1615 af 13. december 2017 (BR18) med senere ændringer.

Desuden stiller arbejdsmiljølovgivningen en række krav, som fremgår af arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) og bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96). Reglerne bygger på et EU direktiv om sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF).

De danske arbejdsmiljøregler bygger på et EU direktiv om sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/391/EØF).

Arbejdsgiverens ansvar
Det overordnede krav er, at arbejdsstedet er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvad der er forsvarligt, vurderes ud fra de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Desuden skal arbejdsstedet være indrettet, så personer har mulighed for at flygte og blive reddet ved brand og andre ulykker.

Skærpede krav til nyindretning
Der gælder en række skærpede krav for nyindretning af arbejdssteder. Nyindretningen skal tage hensyn til sikkerhed og sundhed i forbindelse med driften som helhed. Arbejdsgiveren skal sikre, at bygninger med tilhørende arealer, arbejdsrum, bedriftsindretning, installationer m.v. er dimensioneret, indrettet og indbyrdes placeret, så:

  • Der er en forsvarlig arbejdsgang, herunder forsvarlige forhold for transport og oplagring. Der skal anvendes tekniske hjælpemidler i tilstrækkeligt omfang.
  • Eventuelle farer og gener fra arbejdsprocesser er begrænset mest muligt. Unødige påvirkninger skal undgås.
  • Bygninger, anlæg, installationer m.v. anvendes, rengøres, vedligeholdes og efterses på forsvarlig måde.
  • Der er anvendt bygningskonstruktioner og materialer, der giver en forsvarlig isolering mod fugt, varme og kulde samt tilfredsstillende lyd, klima og lysforhold.
  • Der  anvendes ikke bygningsmaterialer, som afgiver dampe eller støv, der kan danne sundhedsskadelige koncentrationer af materialerne, eller som kan forårsage ophobning af generende eller farlige mængder af statisk elektricitet.
  • Der skal anvendes bygningskonstruktioner eller materialer, der ikke opsamler forureningen, eller som er lette at rengøre på steder, hvor arbejdet kan medføre kraftig støvudvikling eller sundhedsskadelig forurening.

Internationale regler om sikre bygninger
Hvis I modtager et krav vedrørende sikre bygninger, vil der ofte blive henvist til ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Danmark har ratificeret ILO konvention nr. 155, og dansk lov er i overensstemmelse med dens indhold.

Konventionen handler om mindstekrav for arbejdsmæssig sikkerhed og sundhed, dvs. alt hvad der fysisk og psykisk påvirker sundheden, og som er knyttet til sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen. Konventionen dækker sikkerheds- og sundhedsforhold på arbejdspladsen på tværs af sektorer.

I konventionen står der, at arbejdsgivere skal sørge for, at arbejdssteder, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.