Print

Spildevand

Krav

I Danmark er det ulovligt at aflede spildevand uden en spildevandstilladelse. En spildevandstilladelse skal gives i overensstemmelse med dansk lovgivning og skal sikre, at afledning af spildevand sker på miljømæssig forsvarlig vis. Lovgivningen forudsætter, at virksomheden anvender mindst mulig forurenende teknologi, herunder renere teknologi.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Hvis virksomheden udleder spildevand til offentligt rensningsanlæg, klik på nedenstående:

Udledning af spildevand til offentligt rensningsanlæg

Virksomheden sikrer, at:

  • Virksomhedens spildevand renses i et renseanlæg ejet af et spildevandsforsyningsselskab, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1, før det ledes ud i vandmiljøet.
  • Virksomheden overholder krav til afledning i spildevandstilladelsen.
  • Virksomheden bruger den bedst tilgængelige teknologi (BAT) til at minimere miljøbelastningen.

Virksomheden er bekendt med og overholder reglerne om afledning af spildevand, som de kommer til udtryk i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 og Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017 med senere ændringer.

Hvis virksomheden ikke opfylder vilkårene i spildevandstilladelsen, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Når virksomheden afleder til renseanlæg ejet af forsyningsselskaber, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1, er det selskabet, der er ansvarlig for rensningen af virksomhedens spildevand, før det ledes ud i vandmiljøet. Kommunen er tilladelses- og tilsynsmyndighed på virksomhedernes tilslutning. Ved udledningen skal den danske miljømyndighed sikre overholdelsen af kravene til vandkvaliteten i vandmiljøet, som de kommer til udtryk i bekendtgørelse BEK nr. 1433 af 21. november 2017 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med havmiljøkonventionen OSPAR, som Danmark har tilsluttet sig.

Den danske lovgivning er også i overensstemmelse med EU direktiv 2000/60/EF om Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet) og EU direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav.

Gem til dokument

 Hvis virksomheden udleder spildevand direkte til vandmiljøet, klik på nedenstående:

Udledning af spildevand direkte til vandmiljøet

Virksomheden sikrer, at:

  • Virksomheden overholder kravene til udledning i spildevandstilladelsen.
  • Virksomheden bruger den bedst tilgængelige teknologi (BAT) til at minimere virksomhedens miljøbelastning.

Virksomheden er bekendt med og overholder reglerne om udledning af spildevand, som de kommer til udtryk i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 1469 af 12. december 2017 og Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK nr. 1433 af 21. november 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med havmiljøkonventionen OSPAR, som Danmark har tilsluttet sig.

Den danske lovgivning er også i overensstemmelse med EU direktiv 2000/60/EF om Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet) og EU direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav.

Spildevandet kontrolleres ved egenkontrol. De danske miljømyndigheder fører tilsyn med afledningen. Hvis virksomheden ikke opfylder vilkårene i spildevandstilladelsen, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for spildevand.

Hovedparten af de virksomheder, der har spildevand, afleder til det offentlige spildevandssystem. Derudover findes der omkring 180 såkaldt særskilte industrielle udledninger, hvor produktionsspildevand m.v. ledes direkte til vandløb, søer eller havet uden om de offentlige renseanlæg.

De danske handlingsplaner for vandmiljø har siden 1986 ligget til grund for en udbygning af renseanlæggene, så mange anlæg både renser for organisk stof og fjerner næringsstofferne fosfor og kvælstof.

Ved meddelelse af tilslutningstilladelser skal kommunerne sikre, at renseanlæggene kan opfylde kravene til udledning til vandmiljøet.

De danske regler for spildevandstilladelser
Tilladelse til afledning af spildevand til kloak samt udledning af spildevand til vandmiljøet gives efter Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse - Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26/06/2010 – kap. 4) og Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1469 af 12/12/2017, med senere ændringer).

Det er kommunerne, der giver tilladelser til tilslutninger til kloaksystemet og til udledninger. Kommunerne er tilsynsmyndighed på området, bortset fra for udledninger fra spildevandsforsyningsselskaber, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1, hvor Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed og for udledninger fra godkendelsespligtige virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed. Formålet med en spildevandstilladelse er at sikre, at afledning af spildevand sker på miljømæssig forsvarlig vis og i overensstemmelse med dansk lovgivning. Lovgivningen forudsætter, at virksomheden anvender mindst mulig forurenende teknologi, herunder renere teknologi.

Hvis du vil sikre, at din virksomhed har en miljømæssig forsvarlig afledning af spildevand, kan du med fordel læse Tilslutningsvejledningen om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg og Spildevandsvejledningen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Begrænsning ved kilden
Udledningen af miljøfremmede stoffer søges primært begrænset ved kilden. En forudsætning for såvel afledning til offentlig kloak og udledning direkte til vandmiljøet er, at virksomheden gør brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Udledning til vandmiljø
Kravene til udledning af miljøfremmede stoffer i vandmiljø er som minimum fastsat ud fra EU’s vandrammedirektiv (direktiv 2000/60/EF), miljøkvalitetskravene i EU’s direktiv om miljøkvalitetskrav (direktiv 2008/105/EF) og EU’s direktiv om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø (2006/11/EF). EU’s krav til miljøkvalitet er indført i dansk lov ved Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet (BEK nr. 1022 af 25/08/2010).

Internationale konventioner
Lovgivningens krav til udledning af spildevand til vandmiljøet overholder alle krav i EU’s direktiver og i havmiljøkonventionen OSPAR, som Danmark har tilsluttet sig.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.