Print

Temperatur

Krav

Et krav vedrørende temperaturforhold betyder bl.a., at virksomhedens arbejdspladser skal konstrueres, indrettes og anvendes, så arbejdet kan udføres, uden at temperaturforholdene giver de ansatte gener.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om tilpas temperatur ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Temperatur

Virksomheden sikrer, at:

  • Virksomhedens arbejdspladser er konstrueret, indrettet og anvendt, så arbejdet kan udføres, uden at temperaturen giver de ansatte gener.
  • Temperaturen i arbejdsrummene er tilpasset de ansattes arbejdsmetoder og deres fysiske belastning.
  • Temperaturforholdene i arbejdsrummet er uden generende temperaturforskelle.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om temperatur på arbejdspladsen, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for temperaturforhold.

Danske regler for temperatur
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) indeholder et generelt krav om, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

De danske regler om temperatur på faste arbejdssteder bygger på et EU direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF).

Kravene til temperaturforhold er uddybet i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96).

Arbejdsgiverens ansvar
Ifølge de danske regler skal temperaturen i arbejdsrummene være tilpasset de ansattes arbejdsmetoder og fysiske belastning. Der må ikke være generende temperaturforskelle i arbejdsrummet, dvs. at varmen skal fordeles jævnt. Vinduer og ovenlys skal være udført, placeret og eventuelt afskærmet, så de ikke medfører overophedning eller generende kuldenedfald.

Hvis det ikke er muligt at opvarme et arbejdsrum, skal der være lokal opvarmning af de enkelte arbejdspladser. Hvis dette heller ikke er muligt, skal arbejdsgiveren finde andre løsninger til beskyttelse af de ansatte mod kulde. Hvis produktionen eller produkterne kræver nedkøling, skal dette ikke udsætte de ansatte for sundhedsskadelig træk eller kuldestråling. Hvor det er muligt, skal arbejdspladser termisk isoleres fra nedkølingsprocessen.

Hvis produktionen medfører kraftig varmestråling, skal de ansatte beskyttes fx ved hjælp af afskærmning eller indkapsling af den pågældende arbejdsproces. Er dette ikke muligt, skal virksomheden sørge for andre foranstaltninger, som beskytter de ansatte mod varmestråling.

Optimale temperaturer
Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at der i arbejdstiden skal være en passende temperatur for de ansatte i arbejdsrummet. Hvad der er en passende temperatur, afhænger af arbejdsmetoderne og hvilke fysiske anstrengelser, der er i forbindelse med arbejdet.

Arbejdstilsynet kræver generelt, at der i arbejdsrum er følgende temperaturer:

  • Minimum 18°Cved stillesiddende og stillestående arbejde.
  • Minimum 15°Cved let fysisk arbejde.
  • Minimum 10°Cved hårdt fysisk arbejde. Temperaturen skal være opnået senest en time efter arbejdstidens begyndelse.
  • Maksimum 25°Cved stillesiddende arbejde. Denne grænse kan dog overskrides i perioder, hvor temperaturen udendørs er usædvanlig høj.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.