Print

Toilet- og badeforhold

Krav

Et krav vedrørende toilet- og badeforhold betyder bl.a., at virksomheden skal stille sanitære faciliteter som toilet, håndvask og evt. badefaciliteter til rådighed for de ansatte. De sanitære faciliteter skal være indrettet, bygget og renholdt, så de ansatte ikke udsættes for sikkerheds- og sundhedsrisici, når de bruger dem.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravene til toilet- og badeforhold ved at overholde de danske regler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Toilet- og badeforhold

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens medarbejdere har adgang til gode sanitære forhold. Det betyder bl.a., at:

 • Alle ansatte har adgang til toilet med vandudskylning, håndvask med rindende koldt og varmt vand samt sæbe eller hudrensemidler.
 • Ansatte har adgang til baderum, hvis arbejdet fx er tilsmudsende, fysisk anstrengende eller medfører fare for at komme i berøring med sundhedsmæssigt farlige stoffer eller materialer.
 • Håndvaske er hensigtsmæssigt placeret i forhold til arbejdsrum, spiseafdeling, toiletter, garderober eller omklædningsrum.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om sanitære forhold på arbejdspladsen, som de udtrykkes i den danske lovgivning i henholdsvis det bygningsreglement, der var gældende ved opførelsen, samt bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Byggeri skal overholde byggelovgivningens (byggelovens og bygningsreglementets)  bestemmelser. Efter byggeloven påhviler det den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at bygningen er lovlig, og at ulovlige forhold lovliggøres. Hvis et ulovligt forhold ved en bygning består i ulovligt brug af bygningen, påhviler pligten tillige brugeren.

Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud meddelt af kommunalbestyrelsen om at berigtige et ulovligt forhold, kan der ved dom pålægges ejeren eller brugeren tvangsbøder. Overholdes et påbud ikke, eller berigtiges det ulovlige forhold ikke på trods af pålæg om dagsbøder, kan kommunalbestyrelsen berigtige det ulovlige forhold på ejerens eller brugerens bekostning.

Den der overtræder byggelovgivningen kan desuden blive straffet herfor med bøde.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for toilet og badeforhold.

Danske regler om toilet- og badeforhold
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) indeholder et generelt krav om, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Kravene til medarbejderes adgang til sanitære forhold er uddybet i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96).

De danske regler bygger på et EU direktiv om sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF). Ifølge de danske regler skal arbejdsgiveren bl.a. sikre, at:

 • Ansatte har adgang til toilet med vandudskylning.
 • Ansatte har adgang til håndvask med rindende koldt og varmt vand samt sæbe.
 • Håndvaske er hensigtsmæssigt placeret i forhold til arbejdsrum, spiseafdeling, toiletter, garderober eller omklædningsrum.
 • Håndvaske, der benyttes i forbindelse med arbejde, hvor de ansatte udsættes for forurening, som ikke må spredes, må ikke have håndbetjente vandhaner.
 • Der skal være hudrensemidler ved håndvasken, hvis snavs fra arbejdet ikke kan fjernes fra huden med almindelig sæbe.
 • Ansatte har adgang til baderum, hvis arbejdet er tilsmudsende, vådt eller fysisk anstrengende. Dette gælder også, hvis arbejdet medfører en risiko for at komme i berøring med sundhedsfarlige eller smittefarlige stoffer eller materialer.
 • Eventuelle baderum er indrettet med et passende antal håndvaske og brusebade med koldt og varmt vand.
 • Eventuelle brusebade er afskærmet fra omklædningsrum, forrum og andre omgivelser.
 • Eventuelle baderum har adskilte baderum for mænd og kvinder eller giver de to køn mulighed for at benytte baderummet hver for sig. 

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.