Print

Tvangs- og pligtarbejde

Krav

Forbuddet mod tvangsarbejde dikterer blandt andet, at en virksomhed ikke må tvinge personer til at udføre arbejde ufrivilligt under trussel om straf. Samtidig skal virksomhedens ansatte have ret til at forlade arbejdspladsen uden at blive holdt tilbage.

Sammenlignet med andre lande er tvangsarbejde ikke et problem i Danmark. Men forhold, som minder om tvangsarbejde, kan forekomme - fx gældsslaveri, danske virksomheders medvirken til tvangsarbejde og transport af personer over landegrænser for, at de skal arbejde.

Generelt gælder det, at hvis din virksomhed overholder de danske regler om løn og ansættelsesforhold, overholder I også de gældende internationale regler. For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I et krav vedrørende tvangsarbejde, hvis I overholder de danske regler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her

Tvangsarbejde

Virksomheden sikrer, at:

 • Der ikke anvendes tvang, trusler eller disciplinære midler med det formål at tvinge folk til at arbejde.
 • Virksomheden ikke anvender gældsslaveri eller transport af mennesker med det formål at tvinge dem til at arbejde.
 • Virksomheden ikke samarbejder med andre virksomheder, der anvender tvangsarbejde eller tilbageholder identifikationspapirer eller løn fra de ansatte med det formål at tvinge de ansatte til at arbejde.
 • Virksomhedens ansatte frit kan forlade arbejdspladsen uden at blive holdt tilbage.

Virksomheden er bekendt med og respekterer forbuddet mod tvangsarbejde, som det kommer til udtryk i bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950, FN's Konvention om Civile og Politiske Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 29 af 28. juni 1930 om tvangsarbejde, ILO konvention nr. 105 af 25. juni 1957 om afskaffelse af tvangsarbejde.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder den danske lovgivning på området. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive straffet med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Hvis virksomheden får udført arbejde af modtagere af sociale ydelser under aktiveringsordninger, klik på nedenstående:

Arbejde udført at modtagere af sociale ydelser

Virksomheden får udført arbejde af personer, der modtager sociale ydelser. Som led i de sociale ordninger udfører disse personer arbejde på virksomheden. Denne ordning er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950, artikel 4 stk. 1.

Gem til dokument

Hvis virksomheden får udført arbejde af domfældte strafafsonere, klik på nedenstående:  

Arbejde udført af domfældte strafafsonere

Virksomheden får udført arbejde af fængslede personer som et led i deres resocialiseringsproces, og disse personer får udbetalt løn. Dette er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950, artikel 4 stk. 1.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for tvangsarbejde.

Danske regler om tvangsarbejde
I Danmark er tvangsarbejde reguleret i Bekendtgørelse af straffeloven (lbkg 2017 977). Straffelovens § 260 kan anvendes på tvangsarbejde og beskytter mod ulovlig tvang, bl.a. i form af vold eller trussel om vold. Straffelovens § 261 beskytter mod frihedsberøvelse. Straffelovens § 262a beskytter mod menneskehandel, bl.a. med henblik på tvangsarbejde.

Internationale regler om tvangsarbejde
Hvis jeres virksomhed modtager krav vedrørende tvangsarbejde, vil der ofte være henvisninger til ILO konventionen nr. 29 om tvangsarbejde og ILO konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde. Danmark har ratificeret begge konventioner, og dansk lov er i overensstemmelse med disse konventioner.

ILO konvention nr. 29 definerer, at der er tale om tvangsarbejde, hvis den ansatte ikke er i stand til at forlade sit job på grund af gæld til virksomheden eller til en rekrutteringsagent. Løn i form af lån er ikke i sig selv gældsslaveri, men visse forhold kan betyde, at der er tale om gældsslaveri, fx:

 • Hvis det ikke er realistisk at forvente, at gælden kan betales tilbage.
 • Hvis gældsbeløbet er meget højt.
 • Hvis betingelserne for lånet har en karakter, som gør, at den ansatte bliver nødt til at arbejde for netop denne arbejdsgiver og ikke kan skifte arbejdsplads.
 • Hvis renten er større end markedsrenten.
 • Hvis den ansattes (debitors) kreditorforhold gør, at vedkommende ikke kan opretholde en rimelig levestandard for ham/hende og vedkommendes familie.

Import af arbejdskraft
ILO konvention nr. 29 foreskriver, at:

 • Det er tvangsarbejde, hvis jeres virksomhed får importeret arbejdskraft gennem svindel, bortførelse eller anden udnyttelse af virksomhedens eller ledelsens magtposition.
 • Det er medvirken til tvangsarbejde, hvis jeres virksomhed køber produkter/tjenesteydelser eller i øvrigt har et samarbejde med andre virksomheder, der anvender tvangsarbejde.
 • Det er tvangsarbejde, hvis jeres virksomhed tilbageholder identifikationspapirer, pas, sygesikringskort mv., så den ansatte er tvunget til at arbejde for virksomheden, indtil disse papirer bliver udleveret.

Foruden ovennævnte ILO-konventioner kan virksomheden også møde henvisninger til FN’s Konvention om Civile og Politiske Rettigheder, som Danmark har tiltrådt. Konventionen er bredt formuleret og fastslår bl.a., at ingen må beordres til at udføre tvangs- eller andet pligtarbejde.

Endelig kan der forekomme henvisninger til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som også beskytter mod tvangsarbejde. Denne konvention gælder i Danmark som en del af dansk ret. Da konventionen er gennemført i Danmark som en del af dansk lov, og konventionen samtidig yder en høj grad af beskyttelse, vil dansk lov automatisk være i overensstemmelse med de øvrige konventioner.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.