Print

Uddannelse af medarbejdere

Krav

Et krav om uddannelse af medarbejdere betyder bl.a., at medarbejderne skal have oplæring og instruktion inden for sundhed og sikkerhed - både i forbindelse med deres arbejdsfunktion og i al almindelighed.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om uddannelse af medarbejdere i sundhed og sikkerhed ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Uddannelse af medarbejdere

Virksomheden sikrer, at:

Virksomhedens medarbejdere uddannes i almen sundhed og sikkerhed. Det betyder bl.a., at:

  • Hver enkelt af virksomhedens ansatte, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde.
  • De ansatte får oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde.
  • Virksomheden betaler omkostningerne til oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde.
  • Oplæringen og instruktionen foregår i arbejdstiden.
  • Virksomheder med flere end 9 ansatte har et særligt uddannelsesprogram for både medarbejderrepræsentanter og arbejdsledere, som indgår i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om uddannelse af medarbejdere i sundhed og sikkerhed, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, ILO konvention nr. 155 af 22. juni 1981 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ILO konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om minimumsalder og ILO konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, kan klage til Arbejdstilsynet. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for uddannelse af medarbejdere.

Danske regler om uddannelse af medarbejdere
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) indeholder et generelt krav om, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Kravene til uddannelse af medarbejdere i sundhed og sikkerhed er uddybet i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse (BEK nr 1234 af 29/10/2018). Der gælder særlige regler for unge under 18 år, og de fremgår af Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer. (bkg 2005 239).

De danske regler bygger på EU direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (89/391/EØF) og EU's direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Arbejdsgivers ansvar
En arbejdsgiver skal sikre, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. De ansatte skal blandt andet have oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der kan være forbundet med deres arbejde.

Arbejdsgiveren skal afholde eventuelle udgifter til uddannelse af medarbejdere, og uddannelsen skal foregå i arbejdstiden.

Brug af anden arbejdskraft
Ansatte fra en fremmed virksomhed, der udfører arbejde på virksomheden, skal have passende instruktion om de sikkerheds- og sundhedsforhold, som har betydning for deres arbejde på virksomheden.

Virksomheden skal også sikre, at den arbejdskraft, der er udlejet til virksomheden, eller som på anden måde er stillet til rådighed af en anden virksomhed, har viden om:

  • Det krævede faglige niveau og om hvorvidt særlige kvalifikationer er nødvendige.
  • Eventuelle krav til helbredsattester.
  • Arbejdets særlige art og eventuelle faremomenter.

Dette skal ske, inden beskæftigelsen påbegyndes. Den anden virksomhed er forpligtet til at videregive oplysningerne til de personer, der skal beskæftiges.

Særligt vedrørende oplæring af unge
Bekendtgørelsen om unges arbejde (bkg 2005 239) dikterer, at arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal herunder gøre de unge bekendt med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed.

Internationale regler om uddannelse af medarbejdere
Hvis I modtager et krav om uddannelse af medarbejdere, vil der ofte blive henvist til ILO konvention nr. 138 om minimumsalder, ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, og ILO konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde.

Alle disse konventioner er ratificeret af Danmark, og dansk lov er i overensstemmelse med deres indhold. Konventionerne indeholder bl.a. et krav om, at arbejdsgivere skal sikre passende oplæring af medarbejderne inden for sundhed og sikkerhed.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.