Print

Udluftning og ventilation

Krav

Et krav vedrørende udluftning og ventilation betyder bl.a., at virksomheden etablerer ventilation, hvor det er nødvendigt, og at virksomhedens arbejdspladser skal konstrueres, indrettes og bruges, så de ansatte kan arbejde uden, at udluftnings- og ventilationsforholdene giver dem gener.

For den del af virksomhedens produktion, som foregår i Danmark, opfylder I kravet om udluftning og ventilation ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler.

Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder erklæringen, kan du klikke her.

Udluftning og ventilation

Virksomheden sikrer, at:

  • Virksomhedens arbejdspladser er konstruerede, indrettede og anvendt således, at arbejdet kan udføres, uden at udluftnings- og ventilationsforholdene giver de ansatte gener.
  • Der er etableret mekanisk udsugning ved de arbejdssteder, hvor det ikke kan forhindres, at der udvikles sundhedsskadelige luftarter, støv eller generende røg.
  • På arbejdssteder, hvor sundhedsskadelige dampe og støv ikke kan fjernes effektivt ved hjælp af ventilation, foregår arbejdsprocessen i et særligt rum eller kabine.

Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om udluftning og ventilation, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet.

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel.

Gem til dokument

Viden om

Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for udluftning og ventilation.

Danske regler for udluftning og ventilation
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) indeholder et generelt krav om, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Kravene til udluftning og ventilation er uddybet i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (bkg 2001 96).

De danske regler om udluftning og ventilation på arbejdspladser bygger på et EU direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (89/654/EØF).

Arbejdsgiverens ansvar
Ifølge de danske regler skal arbejdsgiveren sikre, at ethvert arbejdsrum har tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk.

I de fleste lokaler er der typisk en vis naturlig ventilation gennem vinduer, døråbninger og utætheder i bygningen. Denne naturlige ventilationsform er ofte ikke nok i forhold til de krav, der i dag stilles til indeklimaet om at nedbringe unødige påvirkninger fra stoffer og materialer. De fleste virksomheder skal derfor ofte etablere en mekanisk ventilation.

Sundhedsskadelig forurening
Det er særligt vigtigt, at arbejdsgiveren etablerer en mekanisk udsugning, når det er uundgåeligt, at arbejdsprocessen udvikler luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Der skal også etableres mekanisk ventilation, hvis der udvikles generende luftforurening.

Hvis forureningen ikke kan fjernes effektivt på udviklingsstedet, skal arbejdsprocessen foregå i et særligt rum, hvor der ikke udføres andet arbejde. Dette rum skal være udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.

Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.

Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset.